Mads Björn — Monolith

8 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

 

Alle­re­de lidt over en uge inde i 2012 en stærk kan­di­dat til årets dan­ske pla­de landet!

Mads Björn går en lys frem­tid i møde som musi­ker. Ellers er der ingen ret­fær­dig­hed til. Så er det sagt! I mor­gen den 9. janu­ar udgi­ver han pla­den Mono­lith, en magisk, stem­nings­fuld pla­de med 11 alter­na­ti­ve pop­san­ge. Det drøm­men­de udtryk er gen­nem­gå­en­de på tværs af både rock, wor­ld og folk. Spænd­vid­den er alt­så stor.

Mono­lith er ind­spil­let i et hus nær stran­den i Thors­min­de ved Vester­ha­vet. Mads Björn står på impo­ne­ren­de vis bag alle instru­men­ter og stem­mer på pladen

Mads Björn har en for­tid som san­ger og sangskri­ver i ban­det LIMF, som blandt andet har en ræk­ke udgi­vel­ser bag sig og som spil­le­de på bl.a. Roskil­de Festi­val, Midt­fyns Festi­val, Spot 2003 og P3 Tra­cks. Som solo­ar­tist har Mads Björn siden 2004 ind­spil­let EP’er i eget navn samt under pseu­do­ny­mer­ne Bel­le­fast og Leo Ryan.

I 2008 genop­tog Mads Björn musik­ken igen efter en læn­ge­re pau­se, da han fik mulig­hed for at tur­ne­re med Car­park North, hvor han bla. opt­rå­d­te med sin egen for­tolk­ning af ”Trans­pa­rent And Glas­sli­ke” på spil­le­ste­det Vega. Her trans­for­me­re­de han san­gen til en lang­som og sær­de­les røren­de udga­ve af den ellers ener­gi­ske electro-rock hym­ne. Et videoklip af den­ne per­for­man­ce kan du se her:

 

Mads Björn opt­rå­d­te i 2011 solo på Spot Festi­val, ved Oppen­hei­mers Efter­mid­dag samt en stri­be kon­cer­ter lan­det over. Ved siden af sol­opro­jek­tet er Mads Björn med i The King and I, der blandt andet også består af Seba­sti­an Wol­ff og Cla­dio Suez fra Kellermensch.

Nok snak, her nog­le san­ge fra pladen:

 

GNMCP er pla­dens ene­ste intru­men­sta­le num­mer og udgør pla­dens midte:

 

Whi­te Tre­es er en dej­lig drøm­men­de sag, der gen­bru­ger gui­tar rif­fet fra et ældre num­mer, Beha­ve, som Mads lave­de under nav­net “Leo Ryan”, der var mere et mere ambi­ent, elek­tro­nisk projekt.

 

Her gen­nem­går Mads Björn selv pla­den tra­ck for tra­ck med til­hø­ren­de lydbidder:

 

Bonus: Til­ba­ge i 2009 lave­de Mads et cover af Kiss num­me­ret Cra­zy Cra­zy Nights, der også fortje­ner eksponering:

 

I for­bin­del­se med pla­deud­gi­vel­sen tager Mads Björn på tur­né rundt i lan­det. Føl­gen­de er hidtil bekræf­tet (fle­re kon­cer­ter følger):

12. janu­ar: Rust, Køben­havn

13. janu­ar:  Indu­stri­en, Esbjerg

19. janu­ar: HeadQua­ters, Aarhus

26. febru­ar: Kul­tur­sta­tio­nen, Van­lø­se

Sidst i april: Tobak­ken, Esb­jerg

 

Mads Björn | Homepage

Mads Björn | Soundcloud

Mads Björn | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!