Machine, dear — Killing Something That’s Already Dead

16 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

En super inter­es­sant vinyl LP er lan­det i Musik Mig Blidt’s hule på Ama­ger i form af debut­pla­den fra  Machine, dear; Kil­ling Somet­hing That’s Alre­a­dy Dead. 

Machine, dear er Frans Gals­chi­øt Quaa­de og Anders Søn­der­gaard, der så vidt jeg ved et ube­skre­ve­de blad i musi­kalsk sam­men­hæng, men det kan man nu ikke høre. De omtrent 20 minut­ters musik går langt udenom hook­li­nes, de let­te løs­nin­ger og lave­ste fæl­lesnæv­ner. Pla­den består af 6 flot kom­po­ne­re­de alter­na­ti­ve pop-per­ler, der sig­ter og ram­mer dybt både tekst­mæs­sigt og rent musikalsk.

Nu brug­te jeg ordet “kom­po­ne­re­de”, men ban­det selv beteg­ner deres musik som “desig­net”, for­di com­pu­te­ren både som værk­tøj og inspira­tor har været cen­tral på fle­re måder i album­mets tilblivelse.

Viny­lens cover­de­sign (se også video læn­ge­re nede) er ikke bare smuk med dens hyp­no­ti­ske, sort­hvi­de gra­fi­ske udtryk.  Den er også et sym­bol på pla­dens til­bli­vel­se­pro­ces og tema­ti­ske ind­hold, der i høj grad cirk­ler om maski­nen og tek­no­lo­gi­ens betyd­ning for mennesket.

Com­pu­te­rens redi­ge­rings­mu­lig­he­der har spil­let en stor rol­le under ind­spild­nin­gen af pla­den i for­hold til effek­ter, samp­les og arran­ge­rin­gen af san­ge­ne. Den men­ne­ske­li­ge var­me skin­ner på den anden siden klart igen­nem via voka­ler­ne og de aku­sti­ske instru­men­ter. Det sik­rer, at det sam­le­de udtryk og ind­tryk er har­monisk og rart at lyt­te til, selv­om duo­en som sagt ikke har valgt nogen let­te løsninger.

Også i sang­tek­ster­ne mødes maski­nen og men­ne­sket. Tek­ster­ne kred­ser nem­lig om tek­no­lo­gi­ske land­vin­din­gers betyd­ning for men­ne­ske­li­ge rela­tio­ner. Tyde­ligst kom­mer det­te tema til udtryk i New Best Friend:

I love and hate this face

A beau­ti­ful mistake

Love it hard and it will love you back

If it gets uns­a­fe we trust our kids to do a qui­ck technology

fix

A human speciality

Engi­nes are on

The cyc­le never stops

Engi­nes on

Until our chil­dren will cle­an the mess, cle­an the mess for us

And they will cle­an the mess

Just hope that you are not a part of it

Love it hard and they might love you back

Engi­nes are on

The cyc­le never stops

Engi­nes on

Until our chil­dren will cle­an the mess, cle­an the mess for us

 

Her er åbnings­num­me­ret og min favorit:

Machine, dear — Averages

Machine, dear — Kil­ling somet­hing that’s alre­a­dy dead — 01 Averages

 

Machine, dear har skabt, eller om du vil, desig­net en tur til pop­him­len. Jeg nød i hvert fald turen. Tag selv turen her:

Hvis du har pla­de­spil­ler, vil jeg anbe­fa­le at købe den flot­te vinylud­ga­ve af Kil­ling Somet­hing That’s Alre­a­dy Dead. Den koster 100 kr. Se en demon­stra­tion af desig­nets opti­ske bed­rag her:

Look­ing at the cover of ‘Kil­ling somet­hing that’s alre­a­dy dead’ from Machine, dear on Vimeo.

 

Pla­den kan også erhver­ves føl­gen­de ste­der digitalt:

FREE/DKK 0 (or more if you want) at machinedear.dk shop
DKK 48 at iTu­nes Store
USD 5.94 at Ama­zon MP3 Store
EUR 2.94 at emu­sic

 

Machine, dear | Homepage

Machine, dear | Facebook

Machine, dear | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!