M.I.L.K. — If We Want To

23 jun 2015 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

milk

M.I.L.K. er nyt dansk pro­jekt, som med den æggen­de og til­ba­ge­læ­ne­de før­stesing­le If We Want To i den grad har fået hul igen­nem til den inter­na­tio­na­le musik­blog­os­fæ­re med tæt på 200.000 Soundcloud-plays på under en måned, hvoraf langt de fle­ste plays er fra udlan­det. At M.I.L.K. er et hypet pro­jekt alle­re­de, er der vidst ingen tvivl om!

 

Bag pro­jek­tet står den unge krøl­hå­re­de Emil Wilk, mens de øvri­ge til­knyt­te­de musi­ke­re vari­e­rer i kon­stel­la­tion både i live­sam­men­hæn­ge og i for­hold ind­spild­ning. Her­i­blandt Mads Dams­gaard Kri­sti­an­sen fra Rep­ti­le Youth samt Søren Chri­sten­sen og Simon Torp Lit­tau­er, der har arbej­det med , First Hate, Kill J og Solei­ma. I prak­sis er M.I.L.K. et slags soul­kol­lek­tiv, hvis lydu­ni­vers- og sig­na­tur er inspi­re­ret af 70’er-soul­mu­si­ke­re som Cur­tis May­fi­eld og Sly Sto­ne og i mere moder­ne elek­tro­nisk form — dansk-ame­ri­kan­ske Rhye og engel­ske Jungle.

Hypen er helt fortjent, synes jeg. Num­me­ret er pefekt til års­ti­den — til bare at lig­ge i græs­set og dag­drøm­me, mens man dovent betrag­ter for­bi­dri­ven­de bomulds­sky­er (jeg har testet det!). Viben er utro­lig beha­ge­lig rar og varm og gro­ovy — og som Emil selv kal­der det — “som­mer­sensu­el”. San­gens tro­pi­ske og bøl­gen­de ele­men­ter gør det til det nem­me­ste i ver­den, at bil­de sig selv ind, at man er omrin­get af pal­mer og på meget var­me­re bred­degra­der end kol­de og vej­r­mæs­sigt util­reg­ne­li­ge DK.

If We Want To bli­ver oven i købet ledsa­get af en både sjov og gen­nemtænkt musik­vi­deo, instru­e­ret af Emil Wilk selv. Den er retro på sådan mil­le­ni­um-agtig under­fun­dig måde. Den er også sådan Lais­sez fai­re meta-agtig, hvil­ket er guf for en tid­li­ge­re film- og medi­e­vi­den­skabs­stu­de­ren­de som jeg selv!

Om video­en, der blandt andet består af hjem­me­vi­deo­op­ta­gel­ser fra en tur gen­nem Afri­ka, som Emil Wilk og den inter­na­tio­na­le top­mo­del Emma Oak var på tid­li­ge­re i år, for­tæl­ler Emil:

”Video­en er inspi­re­ret af følel­sen, man får, når man klik­ker igen­nem gam­le bil­le­der på sin com­pu­ter, hvor alt er frag­men­te­ret men alli­ge­vel hæn­ger sam­men. Jeg vil­le ikke lave et klas­sisk a til b nar­ra­tiv, men en mere cir­ku­lær histo­rie, hvor man kan fin­de fle­re sam­men­hæn­ge og histo­ri­er i histo­ri­en. Der­for er video­en også er skudt på man­ge for­skel­li­ge kame­ra­er, hvor jeg har blan­det gam­le hjem­me­vi­deo­ka­me­ra-ting med mere sti­li­se­re­de skud af objek­ter og sce­ner, der under­støt­ter den sensu­el­le som­mer­vi­be som san­gen er vok­set ud af.”

I slut­nin­gen af musik­vi­deo­en ven­des pla­den, og vi hører 45 sekun­ders fors­mag på næste num­mer fra M.I.LK, Eve­ryt­hing You Know. Det lyder jo mindst lige så fedt, og det kan kun gå for lang­somt for Emil med at få nyt lagt op på Soundcloud, så det kan bli­ve en del af mit som­mer­so­und­tra­ck i år!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!