Lynkonkurrence: Vind billetter til Superpoze-koncerter i København og Odense

7 maj 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt har fået lov at udlod­de 2x2 til Super­poze’s kon­cert ons­dag den 10. maj i Vega/Ideal Bar i Køben­havn samt 1x2 bil­let­ter til hans kon­cert på Slag­te­ri­et i Oden­se tors­dag den 11. maj. For at del­ta­ge skal du blot sen­de en mail med dit ful­de navn til mail@musikmigblidt.dk under over­skrif­ten Superpoze/København eller Superpoze/Odense alt efter hvil­ken kon­cert, du er inter­es­se­ret i.

Dead­li­ne for del­ta­gel­se er tirs­dag den 9. maj kl. 21, og vin­der­ne bli­ver til­fæl­digt udtruk­ket umid­del­bart derefter.


Super­poze laver en form for elek­tro­ni­ske musik, som lig­ger mit hjer­te meget nært. Fak­tisk star­te­de jeg blog­gen for net­op at kun­ne dele min begej­string for musik som det­te med omverdenen!

Super­poze er en fransk artist i star­ten af 20’erne, som dyr­ker en orga­nisk, melan­kolsk lyd med et meget cine­ma­tisk snit. Han byder på et mini­ma­li­stisk og ofte drøm­men­de, elek­tro­nisk uni­vers, der låner fle­re ele­men­ter fra den neoklas­si­ske og ambi­en­te sce­ne. Fle­re pas­sa­ger og også hele num­re er domi­ne­ret af et rum­klangs­far­vet kla­ver, som alli­ge­vel lyder intimt, f.eks. på On The Moun­tain Top, Hid­den og The Importan­ce Of Natu­ral Disa­sters fra det­te års album For We The Living.

På trods af det mini­ma­le udtryk er musik­ken meget melo­disk og udmær­ker sig ved at kom­bi­ne­re det atmos­fæ­risk udsvæ­ven­de med det frost­klart skin­nen­de. Der er man­ge lag og mas­ser fine detal­jer at hæf­te sig ved, og på sin vis åbner Super­poze på hvert num­mer op for en ny, even­tyr­lig ver­den, hvis lang­som­me for­gre­nin­ger, det er en nydel­se at gå på sonisk opda­gel­se i.

Gå selv på opda­gel­se i album­me­ne Ope­ning fra 2015 og 2017’s For We The Living her­un­der

 

Se evt. også den­ne nyli­ge live-ses­sion for et ind­tryk af Super­poze live:

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!