Luftkastel — Luftkastel EP

3 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Til­ba­ge i sep­tem­ber skrev jeg om Luft­ka­stels smuk­ke og ekstremt melan­kolsk lyden­de sing­le Vågn op. I mel­lem­ti­den har det unge dan­ske band slup­pet en EP løs, der fak­tisk lever op til de høje for­vent­nin­ger, sing­len gav anled­ning til.

Pak­ket ind i ende­løs rum­klang får de simp­le, men ram­men­de dan­ske tek­ster om bri­ste­de drøm­me og kær­lig­hed den fortjen­te tyngde.

Her er eksem­pel­vis tek­sten til den før­om­tal­te Vågn op:

hvis vi løber
lodret op ad muren
stø­der vi mod grund

hvis vi kunne
vil­le vi flygte
gen­nem væggene

vågn op
vågn op
vågn op”

Jeg er des­u­den ret begej­stret for for­san­ger Han­ni­bal Dahls vemo­di­ge og uskylds­re­ne vokal, der dvæ­ler efter­tænk­somt ved orde­ne. Den stem­ning som voka­len og det instru­men­tale ind­kaps­ler, hjæl­per lyt­te­ren i sin for­tolk­ning af de simp­le tek­ster. Stem­nin­gen til­fø­jer med andre ord fle­re menings­bæ­ren­de lag til teksterne.

Værd at frem­hæ­ve er EP’en sid­ste num­mer, Alle Him­lens Strå­ler, hvor Luft­ka­stel med stor tål­mo­dig­hed for­de­ler ren­dyr­ket melan­ko­li over lidt mere end 6 minut­ter. De krystal­kla­re, gli­tren­de gui­ta­rer og Han­ni­bal Dahls vokal kom­ple­men­te­re her hin­an­den til per­fek­tion. Det er hjer­teskæ­ren­de stof man læg­ger ører til:

under him­len
bræn­der du
du bræn­der i regnen

du har lagt dig ned
tværs over blin­de motorveje

du bræn­der som et bål
langt langt væk
lang­somt væk
fra din krop

for du har slugt alle him­lens stråler

nu kaster du dem alle op”

Det er en sær­de­les vel­lyk­ket EP, Luft­ka­stel har lavet, og jeg kan se mig selv for­svin­de væk i dis­se san­ge man­ge gan­ge frem­over. Hvis der er ret­fær­dig­hed til, bur­de ban­det vin­de nogen hjer­ter der­u­de med den­ne udgivelse.

Dis­se dren­ge er alt­så kun er omkring 20 års alde­ren, hvil­ket bety­der, at vi måske kun har set top­pen af isb­jer­get. Det bli­ver spæn­den­de at se ban­dets næste udspil.

Luft­ka­stel er så søde, at de giver EP’en væk gra­tis, eller du kan væl­ge at beta­le et selvvalgt beløb. Det sker via ban­dets Bandcamp side. Find down­lo­ad knap­pen herunder

 

 

Luft­ka­stel | Facebook

Luft­ka­stel | Bandcamp

Luft­ka­stel | Spotify

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!