Koncertanbefalinger til CPH:DOX

3 nov 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

cph dox

CPH:DOX 2013 er løbet af stab­len og byder vanen tro ikke kun på spæn­den­de og inter­es­san­te doku­men­tar­film, men også et impo­ne­ren­de kon­cert­pro­gram, som festi­va­len har døbt AUDIO:VISUALS. Som nav­net anty­der vil livemu­sik­ken til dis­se arran­ge­men­ter ofte bli­ve sup­ple­ret af visu­el­le kunst­for­mer. Du kan sand­syn­lig­vis ikke nå det hele, så der­for får du her mine anbefalinger.

The Haxan Cloak

søn­dag den 3. novem­ber, Jazzhouse

HAXAN_CLOAK_PACK1

I dag søn­dag den 3. novem­ber kan du tage med til et ekstremt dystert sted, når The Haxan Clo­ak (Bob­by Krlic) ind­ta­ger Jazzhou­se. Det er ikke for sar­te sjæ­le, bør jeg nok påpe­ge. Man får et kraf­tigt fin­ger­peg om, hvil­ken slags stem­ning den Lon­don­ba­se­re­de lyd­kunst­ner sti­ler efter, når man betrag­ter albumcove­ret til hans sene­ste album fra i år, Exca­va­tion. Hvis man er typen, der gem­mer sig puder­ne i sofa­en under gyser­film, er det muligt at ner­ver­ne bli­ver sat på prø­ve, når hans skæl­ven­de elek­tro­ni­ske toner ræk­ker ud efter dig som var det kvæ­ler­tags­pa­ra­te hæn­der fra mør­ket. Tag en god ven eller din kære­ste med, så du har noget at knu­ge dig til i mørket!

 

Omar Sou­ley­man vs. Untold Stories

ons­dag den 6. novem­ber, Vega

OMAR-SOULEYMAN-01

Den­ne aften står i syrisk tegn. Først vises fil­men Untold Sto­ri­es, som opteg­ner bor­ger­kri­gens kamp­felt i en ucen­su­re­ret skil­dring af bor­ger­kri­gen i byen Zaba­da­ni og dens split­tel­se mel­lem oprø­re­ne og regi­met.  Sam­men med demon­stran­ter­ne kom­mer vi helt tæt på kri­gens gru­som­me vir­ke­lig­hed, og på fol­kets tan­ker bag de poli­ti­ske opråb.

Bag­ef­ter er der fest­lig musik med Omar Sou­ley­man, en syrisk musi­ker og tid­li­ge­re bryl­lups­san­ger, der efter­hån­den har fået kult­sta­tus i den vest­li­ge ver­dens hip­s­ter­mil­jø­er med sin sær­li­ge ekso­ti­ske blan­ding af kits­chet tech­no og syrisk fol­kemu­sik. Musik­ken har en sær­de­les smit­ten­de og syden­de ener­gi, som går lige i dan­se­be­ne­ne! Hans sene­ste album Wen­nu Wen­nu er pro­du­ce­ret af den højtrespek­te­re­de elek­tro­ni­ske musi­ker Four Tet.

  

 

60 minu­tes of Vival­di Recom­po­sed: Max Rich­ter vs. Dark Matters

Ons­dag den 13. novem­ber, Vega

max richter

Jeg har i en årræk­ke været stor fan af kom­po­ni­sten Max Rich­ter, der laver mini­ma­li­stisk nyklas­sisk musik, ofte med repe­ti­ti­ve struk­tu­rer. En af Max Rich­ters stør­ste inspira­tions­kil­der er meste­ren inden­for den­ne gren af den klas­si­ske musik, Phi­lip Glass, og i lig­hed med Glass er Rich­ter også er kendt for sine smuk­ke filmsco­res. Mest kendt er nok den Gol­den Glo­be-vin­den­de Waltz With Bazir fra 2007.

Max Rich­ter udgav sid­ste år en rekom­po­ne­ret, eller om du vil, gen­for­tol­ket udga­ve af Vival­dis sto­re mester­værk De Fire Års­ti­der. En monu­men­tal opga­ve, der til ful­de er lyk­ke­des. Alle­re­de fra start får man gåse­hud af de smuk­ke vio­li­ner, der syn­ger om kap og vir­ke­lig får num­re­ne Spring 0 og Spring 1 til at ret­te kurs mod en skyfri himmel.

Album­met er selv­klart fuld af gen­ken­de­li­ge ele­men­ter, men fak­tisk har Max Rich­ter i den svæ­re men given­de gen­for­tolk­nings­pro­ces skå­ret omkring 3/4 af Vival­dis ori­gi­nal­ma­te­ri­a­le. Udover at arran­ge­men­ter­ne er taget i nye spæn­den­de ret­nin­ger, har Rich­ter også til­fø­jet elek­tro­ni­ske ele­men­ter på en så sub­til måde, at du næsten ikke opda­ger det. Det var vig­tigt for Rich­ter, at gen­for­tolk­nin­gen i øje­blik­ke skul­le knyt­te bånd til den elek­tro­ni­ske musiks uni­vers, som er så stor en del af nuti­dens musi­kal­ske sprog.

Her for­tæl­ler Max Rich­ter selv om arbejdet:

I wan­ted to open up the sco­re on a note-by-note level, and wor­king with an exi­sting recor­ding was like dig­ging a mines­haft through an incre­di­bly rich seam, discove­ring dia­monds and not being able to pull them out. That beca­me fru­strat­ing. I wan­ted to get insi­de the sco­re at the level of the notes and in essen­ce re-wri­te it, re-com­po­sing it in a lite­ral way. (…) Vivaldi’s music is made of regu­lar pat­terns, and that con­nects with post-mini­ma­lism, which is one strand in the music that I wri­te. That felt like a natu­ral link, but even so it was sur­pri­sing­ly dif­fi­cult to navi­ga­te my way through it. At eve­ry point I had to work out how much is Vival­di and how much is me. It was dif­fi­cult but also rewar­ding becau­se the raw mate­ri­al is so fascinating.

Album­met er efter min mening en nydel­se fra ende til anden og en ånde­løst smuk og ople­vel­se at lyt­te til, og at høre den opført live er en drøm, der går i opfyl­del­se. Det er sym­fo­ni­o­r­ke­stret Copen­ha­gen Phil i sel­skab med Max Rich­ter, der den­ne aften i Sto­re Vega vil væk­ke Vival­dis års­ti­der til live igen i nye klæ­der. Visu­als-arki­tek­ter­ne Dark Mat­ters sør­ger for en spe­ci­el visu­el kulis­se til eventet.

  

Før kon­cer­ten var­mer én af Argen­ti­nas sto­re kunst­ne­re op, Astor Pia­zzol­la, der har gen­skabt Vival­dis popu­læ­re værk — i tango form! Efter den musi­kal­ske og visu­el­le storm har lagt sig vil ame­ri­kan­ske CHLLNGR sam­men­blan­de maski­nelt pop­pet synt­h­støj og dro­ne­bass, og give sit bud på en kølig, pop­pet post-dubstep.

 

Lin­da Perhacs

Ons­dag den 20. novem­ber, Moder­na Muse­et, Malmø

Fre­dag den 22. novem­ber, Jazzhouse

linda perhacs

Da Lin­da Per­ha­cs’ debutal­bum og ind­til vide­re ene­ste album Paral­le­lo­grams udkom i 1970, tog ingen rig­tig notis. Det er først i nye­re tid, at hen­des talent er ble­vet bemær­ket, godt hjul­pet på vej af musi­ke­re som Deven­dra Ban­hart, Daft Punk og Ani­mal Col­lecti­ve, der alle er erklæ­re­de fans. For før­ste gang i 43(!) år kan du ople­ve hen­de live i ikke bare dan­mark men Euro­pa, når hun giver kon­cert på Jazzhou­se. Sti­len er let psy­ke­de­lisk sin­ger-songwri­ter, og det er vir­ke­lig hyg­ge­ligt og rart musik.

Hun vil i øvrigt med­brin­ge smags­prø­ver fra hen­des kom­men­de album The Soul of All Natu­ral Things.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!