Kill J — Bullet

26 feb 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

kill j23

Ende­lig er der nyt fra dan­ske Kill J! Jeg har ven­tet på, at det­te num­mer blev til­gæn­ge­ligt, siden jeg hør­te det før­ste gang live i sep­tem­ber 2013. Det er et num­mer, som fan­ger én med det sam­me med sin iøre­fal­den­de, opklip­pe­de vokal, der lan­der på udrå­bet “Bul­let!”

Mens det­te omkvæd er ret club­bet og M.I.A.-agtigt i udtryk­ket, er de mel­lem­lig­gen­de pas­sa­ger mør­ke­re og kol­de­re i lyden, som metal mod huden. I sid­ste halv­del bli­ver det mere intenst og går op i en høje­re enhed. Bul­let er en stærk efter­føl­ger til debut­num­me­ret Pho­e­nix, og at døm­me efter det mate­ri­a­le, som Kill J har afslø­ret i live­sam­men­hæn­ge, er der sta­dig mas­ser af guld­korn i vente!

 

Der lig­ger et bud­skab i san­gen, som duo­en selv ita­le­sæt­ter således:

This song is dedi­ca­ted to the victims of other peop­les bulls­hit con­vi­ctions. Peop­le who act sin­ful, hate­ful and ungod­ly in the name of their God.”

 

KIll J | Facebook
KIll J | Twitter
KIll J | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!