Kala-OK

15 mar 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Kala-OK er den nye­ste til­fø­jel­se til musik­kol­lek­ti­vet omkring pla­de­sel­ska­bet Tam­bour­hin­o­ce­ros. Den 11. april debu­te­rer Kala-OK med album­met Remi­ni­s­cen­ce of a Bodi­ly Blu­es.

Kala-OK er et et-mand­spro­jekt af Kri­sti­an Mon­d­rup, der siden han i 2009 flyt­te­de ale­ne til Kina for at lære kine­sisk og for­dy­be sig i sin musik, har arbej­det på at fin­de frem til Kala-OKs musi­kal­ske udtryk.

Selv­om Kri­sti­an Mon­d­rup er den pri­mæ­re driv­kraft bag det musi­kal­ske kon­cept Kala-OK, har Kri­sti­an efter hjem­kom­sten fra Kina i 2010 lang­somt for­vand­let Kala-OK til et kol­lek­tivt musikpro­jekt. Sing­len ”Stars Are A Sai­ling” er sun­get af Kri­sti­ans kine­si­ske kære­ste Shiyu­an Liu, som også er video-kunst­ner og har skabt musik­vi­deo­en til san­gen. Den er en god­natsang, Kri­sti­an har skre­vet til sig selv i den peri­o­de, hvor par­ret boe­de i hver sin ende af ver­den; Kri­sti­an i Taipei og Shiyu­an Liu i New York. San­gen blev impo­ne­ren­de nok skre­vet på 10 minut­ter. Impo­ne­ren­de for­di den ikke lige­frem bærer præg af venstrehåndarbejde.

Kala-OK — Stars Are A Sailing

Stars Are A Sailing

 

Sing­len kan købes her.

På resten af Remi­ni­s­cen­ce of a Bodi­ly Blu­es er man­ge af san­ge­ne sun­get af Kri­sti­ans ven­ner fra det køben­havn­ske musik­mil­jø. Ven­nen og san­ge­ren Chri­sti­an Roh­de Lin­din­ger fra Tre­e­fight For Sun­light syn­ger en ræk­ke af debut­pla­dens san­ge, og Nico­lai Koch, tid­li­ge­re med­lem af Oh No Ono og Choir Of Young Belie­vers, syn­ger også nog­le af pla­dens sange.

Jeg har været så hel­dig at mod­ta­ge et anmel­der­ek­sem­plar, og efter min mening er det et hel­støbt album med god vari­a­tion, bl.a. i kraft af de for­skel­li­ge voka­ler. Uden at det af den grund mister den røde tråd. Et væld af psy­ke­de­li­ske ele­men­ter, lo-fi æste­tik og gode melo­di­er bin­der pla­den sam­men, og pla­den lyk­kes med at gå uden om ska­be­lo­n­ag­ti­ge struk­tu­rer i san­ge­ne. Den søger med andre ord de ube­t­rå­d­te sti­ger og for­mår der­ved at over­ra­ske og pir­re sin lytter.

Om arbej­det med pla­den udta­ler Kri­sti­an Mondrup:

”I mod­sæt­ning til de fle­ste sangskri­ve­re, der enten er san­ge­re eller gui­ta­ri­ster, er jeg som udgangs­punkt trom­mesla­ger. Det bety­der, at man­ge af mine san­ge er skre­vet med ryt­men og musik­kens tek­s­tur som udgangs­punkt. Helt kon­kret er min pla­de lavet af tusind­vis af melo­di­ske samp­les, jeg selv har ind­spil­let igen­nem en årræk­ke på alle muli­ge for­skel­li­ge instru­men­ter. De samp­les har jeg klip­pet sam­men og ind­spil­let live trom­mer og bas til. Nog­le af num­re­ne er skre­vet med hen­blik på at fun­ge­re som san­ge, nog­le blot som musi­kal­ske pas­sa­ger, der leder vide­re og dybe­re, og det er blan­din­gen af de to spor, som jeg føler er endt med at bin­de pla­den sam­men til en helhed.”

Remi­ni­s­cen­ce of a Bodi­ly Blu­es udkom­mer den 11. april som vinyl og på alle de digi­ta­le plat­for­me. For­ud­be­stil den på vinyl her.

Sene­re på året vil Kala-OK spil­le en ræk­ke kon­cer­ter i Danmark.

 

Kala-OK | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!