Julianna Barwick — Nepenthe + vind billetter til koncert på Jazzhouse

10 okt 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

NEPENTHE-BARWICK-575x317

Den 20. okto­ber kan du ople­ve Juli­an­na Barwi­ck på Jazzhou­se i køben­havn, og jeg har i den for­bin­del­se fået lov at udlod­de 2x2 bil­let­ter. Send en mail til mail@musikmigblidt.dk med over­skrif­ten “Juli­an­na Barwi­ck”  sene­st den 16. okto­ber, så del­ta­ger du i lod­træk­nin­gen. Arran­ge­ment på face­book: https://www.facebook.com/events/1416630555225668/?fref=ts

Juli­an­na Barwi­cks sene­ste album Nepent­he frem­kal­der i al sin skøn­hed en søvn­d­ruk­ken og vægt­løs men­tal til­stand hos lyt­te­ren. Det føles lidt som at bli­ve trans­por­te­ret op under kir­kens hvæl­ving, hvor en hær af eng­le hvi­sker dig blidt i ørene.

Den­ne karta­sis­frem­brin­gen­de stem­ning ska­bes dels af Barwi­cks egen æte­ri­ske vokal, som hun loo­per i man­ge lag oven på hin­an­den og dels af stry­ger­or­ke­stret Ami­i­na. Der­u­d­over får Barwi­ck hjælp af gui­ta­rist Róbert Stur­la Rey­nis­son fra Múm og et island­sk ung­dom­skor. Effek­ten er stærkt hyp­no­ti­se­ren­de, og udtryk­ket “at gå op i en høje­re enhed”, får her en meget bog­sta­ve­lig betydning.

  

De sam­ar­bejds­part­ne­re jeg her næv­ner er alle island­ske, for Nepent­he er ind­spil­let i Islands hoved­stad Reykjavík i Febru­ar med pro­du­cer Alex Somers’ (Sigur Rós, Jón­si, Jón­si & Alex).

De smuk­ke island­ske omgi­vel­ser var en stor inspira­tions­kil­de for Barwi­ck. Hun fortæller:

I was inspi­red just by being the­re, and the gor­geous­ness of that pla­ce. Your eyes can’t belie­ve what they’re see­ing. I wal­ked home one night and got total­ly lost in Reykjavík. I ended up wal­king alongsi­de the oce­an – and it was glowing blue. It loo­k­ed like it had a lamp under­ne­ath it. This is a com­ple­te­ly dif­fe­rent expe­ri­en­ce than recor­ding myself in my Brook­lyn bedroom.”

Tit­len ”Nepent­he” er i øvrigt old­græsk og refe­re­rer til en magisk drik, der skul­le få folk til at glem­me deres sorg. Album­mets til­bli­vel­se afspej­ler nem­lig også Barwi­cks sorg over et fami­lie­med­lems bort­gang og for­sø­get på at fast­hol­de en følel­se af håb midt i den­ne sorg. Hun for­står at for­mid­le den­ne ræk­ken ud efter lyset meget rent, og der­for vir­ker Nepent­he dels hjer­teskæ­ren­de og dels dul­men­de på mig.

Trai­le­ren til Nepent­he inde­hol­der ét af favo­rit­num­re­ne Fore­ver. Star­ten og slut­nin­gens bil­ledsi­de mat­cher til ful­de musik­kens dra­gen­de skøn­hed. Mid­ten inde­hol­der klip fra ind­spil­nin­gen med ungdomskoret.

 

En anden favo­rit, hvor voka­len er mere klar og hør­bar er num­me­ret One Half:

Musik­vi­deo­en til den fæn­gen­de One Half :

 

Til sidst får du lige en num­me­ret Crystal Lake fil­met live i en kir­ke, som til­fø­jer en klæ­de­lig rum­klangs­di­men­sion til lyden.

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!