Jetsi Kain — Love

2 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Det kører meget godt for Jet­si Kain. I skri­ven­de stund lig­ger duo­en for 8. uge i træk på Det Elek­tri­ske Baro­me­ter med san­gen Now You Tell Me, og de har des­u­den net­op afslut­tet en min­dre sup­port-tur­né for sven­ske Jonat­han Johans­son i Dan­mark. Sam­ti­dig har Jet­si Kain haft godt gang i sangskriv­nin­gen og arbej­der på nyt materiale.

Den før­ste frugt af det­te arbej­de er den sprit­nye sing­le, Love. En skøn sang fuld af kær­lig­hed og var­me. Meget pas­sen­de i for­hold til års­ti­den er den lidt jule­ag­tig uden at være en deci­de­ret julesang.

Jet­si Kain — Love (Right cli­ck to download)

Jet­si Kain — Love

Hvis du ikke fik hørt den køben­havn­ske duos EP kan jeg anbe­fa­le sid­se num­mer her­fra, Still som er et gan­ske her­ligt Beach Boys klin­gen­de nummer.

 

Jet­si Kain har i øvrigt vars­let, at en ræk­ke dan­ske kunst­ne­re i den nær­me­ste frem­tid vil for­tol­ke san­ge­ne fra deres EP, så det kan vi glæ­de os til. Duo­en kan også ople­ves live på Ide­al Bar d. 18. december.

 

Jet­si Kain | Facebook

Jet­si Kain | Soundcloud

Jet­si Kain | Spotify

Jet­si Kain | Wimp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!