Inspired and the Sleep — While We’re Young

19 okt 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Max Gre­en­halgh, 20 år og fra San Die­go, står bag sol­opro­jek­tet Inspi­red and the Sle­ep, som dog er en trio til lives­hows. I den­ne sol­be­skin­ne­de strand­by arbej­der han som liv­red­der om dagen og lider af søvn­løs­hed om natten.

Søvn­løs­he­den kom­mer af noget helt bestemt, er hans teo­ri. Inden han går i seng, bli­ver han inspi­re­ret til at være en bed­re ver­sion af sig selv næste dag.  Næste dag våg­ner han op og har mistet den­ne moti­va­tion og fort­sæt­ter, som han ple­jer. Det­te møn­ster gen­ta­ger sig nat efter nat.  Han mener, søvn­løs­he­den skyl­des et ube­vidst for­søg på at fast­hol­de den­ne inspira­tion. Der er den­ne omstæn­dig­hed der læg­ger navn til Inspi­red and the Sle­ep, som trods en halv­melan­kolsk klang kan beskri­ves som rela­tivt ube­kym­ret solskins lo-fi pop.

På det end­nu uud­gi­ve­de album Tee­na­ger syn­ger Max om hans tee­na­ger­tids tema­er som ung­dom, for­hold og de simp­le ting i livet. Alle sang­tek­ster­ne er ble­vet til i hans vag­ter i liv­red­dertår­net over som­me­ren, og det kan høres. Der er klart et twist af bøl­ge­brus over den lege­sy­ge instru­men­te­ring og ener­gi­ske vokal. Et opti­mi­stisk gui­tar riff, fræk­ke fløjter, ras­len­de ris­bøs­ser og noget, der lyder som en skosål der bli­ver ham­ret mod en kæl­der­mur, vil til­sam­men få dig til at glem­me al efterårsgråhed.

Luk øjne­ne og drøm dig væk til en strand­fest på San­di­e­gos strande.

Inspi­red and the Sle­ep — Whi­le We’re Young (Right cli­ck to download)

Whi­le We’re Young

 

Inspi­red and the Sle­ep | Bandcamp

Inspi­red and the Sle­ep | Facebook

Inspi­red and the Sle­ep | Soundcloud

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!