Ice Cream Cathedral Interview, Roskilde Festival 2013

3 jul 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

ice cream christian hjorth

Foto: Chri­sti­an Hjorth

Ice Cream Cat­hed­ral hav­de i søn­dags fået æren af at åbne Pavi­li­on Juni­or på Roskil­de Festi­val, og det var en opga­ve trio­en løste meget til­freds­stil­len­de. Publi­kum var med hele vej­en, og ICC demon­stre­re­de end­nu engang deres sto­re poten­ti­a­le — også til at slå igen­nem internationalt.

Se hele kon­cer­ten her:

 

Få timer efter kon­cer­ten fan­ge­de Musik Mig Blidt Ice Cream Cat­hed­ral i form af for­san­ger Anja Lar­h­mann, trom­mesla­ger Anders Bach og gui­ta­rist (+ synt­he­sizer) Kri­sti­an Paul­sen til en snak om oplevelsen.

 

MMB: Det før­ste spørgs­mål jeg har, er selv­føl­ge­lig: Hvor­dan var det at spil­le på Roskil­de Festival?

Anders: Det var fuld­stæn­dig over­dre­vet fedt! Helt emi­nent! Over alt forventning.

Anja: Vi har set så meget frem til at skul­le spil­le den her kon­cert. At spil­le på Roskil­de er lige­som det stør­ste, man kan gøre som dansk musiker.

 

MMB: Det var vel også det stør­ste publi­kum i hidtil har spil­let for?

Anders: Ja, tæt for­fulgt af SPOT Festi­val. På SPOT var der man­ge, men der var vildt man­ge her. Langt fle­re end vi kun­ne have forventet.

 

MMB: Gør det en for­skel,  at spil­le i et telt uden­dørs, frem­for et inden­dørs spillested?

Anders: Det gør det rent lydmæssigt.

Anja: Ja, det synes jeg. Man skal kæm­pe lidt mere for at sæt­te folk i en stem­ning. Men jeg synes, der blev gjort alt, hvad der kun­ne gøres for at ska­be en god ram­me i dag.

Anders: Der var to piger, vi ken­der, der hed­der Marie og ida, som lave­de sceno­gra­fi­en. Der­u­d­over hav­de vi vores lyd­mand Stef­fen med og en pige med på lys, der hed­der Tati­a­na. De fire har været vores hold rent sce­ne­mæs­sigt, og de har været en stor hjælp!

Anja: Rent visu­elt har det der­for været mere gen­nem­ført til de sene­ste kon­cer­ter, vi har spillet

 

MMB: Hvor­dan for­be­re­der og indstil­ler man sig men­talt på at skul­le spil­le sådan en stor og vig­tig koncert?

Kri­sti­an: Der sker nær­mest auto­ma­tisk egent­lig. For mig er det kom­met meget natur­ligt. Fra man får beske­den om, at man skal spil­le, går man og indstil­ler sig på det. Man arbej­der mål­ret­tet hen imod det. Også som band bli­ver det et fokus­punkt, man hele tiden ret­ter sig efter. Det er rig­tig meget i ens tan­ker, men det tror jeg også gør, at man indstil­ler sig på, at man skal op og præ­ste­re. Man sæt­ter sig op til, at det her bli­ver noget stort.

 

MMB: I må ret­te mig, hvis jeg tager fejl, men det var som om nog­le af num­re­ne hav­de fået et nyt arran­ge­ment i for­hold til de ind­spil­le­de versioner? 

Anders: Ja, du tæn­ker nok på Cor­nuco­pia.

MMB: Var det dét num­mer, i spil­le­de efter det nye nummer? 

Kri­sti­an: Ja, lige præcis!

MMB: Okay, så var det der­for, jeg ikke lige kun­ne gen­ken­de det. Jeg tro­e­de, det også var et nyt nummer.

Anders: Cor­nuco­pia var den sing­le vi udgav selv i marts 2012. Den har vi rear­ran­ge­ret på livebasis.

 

MMB: Jeg synes også jeg kun­ne høre en slags kla­gen­de sire­ne på Con­stan­ti­ne, jeg ikke har lagt mær­ke til før? Det lød fedt, synes jeg!

Kri­sti­an: Ja, det er også en ny live-ting.

Anders: Det er fand­me godt hørt! Sinds­sygt skar­pt! (hele ban­det griner)

 

MMB: Det nye num­mer i spil­le­de, hvad hed­der det?

Anja: Det hed­der Equi­li­bri­um.

MMB: Det lyder lidt, som tit­len på et Jean Michel Jar­re num­mer. Ham er i også er inspi­re­ret af, ikke?

Anja: Det må man sige, men sel­ve tit­len er fak­tisk ikke inspi­re­ret af ham. Det var bare den titel der pop­pe­de op, da jeg skrev teksten

 

MMB: Jeg synes, num­me­ret lød lidt mere abstrakt end jeres lyd hidtil? Det gæl­der også det nyar­ran­ge­re­de Cor­nuco­pia nummer? 

Anja: Ja, vi står over­for at skul­le prø­ve en mas­se nye ting af og skri­ve nyt materiale.

Anders: Vi har intro­du­ce­ret den­ne her voco­der rig­tig meget på de nye ting. Det er lige­som at syn­ge igen­nem et key­bo­ard, og så kom­mer der sådan en fler­stem­mig, robo­t­ag­tig lyd ud i den anden ende. Den spil­ler en stor rol­le i det nye, også på liveud­ga­ven af Cor­nuco­pia.

De nye san­ge og arran­ge­men­ter har meget sam­men­hæng med fak­tum, at vi har spil­let meget live, så vores sangskriv­ning ret­ter sig lidt efter det. Den live-ener­gi, vi har opbyg­get, tager vi med ind i sangskriv­nin­gen. Det er også der­for, vi valg­te at tage den­ne her nye sang med på Roskil­de. Det vir­ke­de fuld­stæn­dig oplagt at cemen­te­re; det er hér vi er i vores udvikling.

Kri­sti­an:  Jeg tror også, man skal se den nye sang som et bil­le­de af ”her er vi lige nu”. Men jeg tror, det er svært at for­ud­se, om det er sådan, det næste kom­mer til at lyde. Det er for tid­ligt i pro­ces­sen til at sige noget om end­nu.  Men vi hav­de bare sinds­sygt meget lyst til at spil­le det nye nummer!

Anja: Præ­cis. Det er lidt det sam­me som med Cor­nuco­pia. Det var også et enkelt­stå­en­de num­mer på davæ­ren­de tids­punkt, som var i en ret­ning, vi ikke rig­tig for­fulg­te efter­føl­gen­de. På sam­me måde står Equi­li­bri­um sit eget sted lige nu, og vi ved ikke end­nu, hvad der kom­mer efter. Det skal vi til at fin­de ud af.

 

MMB: I er en del af Roskil­de Rising, som et ud af 9 upco­m­ing kunst­ne­re, der bli­ver sær­ligt pro­fi­le­ret i for­bin­del­se med Roskil­de Festi­val. Hvor­dan har det været?

Anja, Anders og Kri­sti­an: Det har været sinds­sygt fedt!

Kri­sti­an:  Vi har været vir­ke­lig hel­di­ge at få en meget hård­t­ar­bej­den­de kon­takt­per­son, Mik­kel B. Jakob­sen, igen­nem Rising. Alle bands får til­delt en per­son, som er ban­dets tale­rør men også kom­mer med ind­s­park til ban­det. Vi har nog­le tan­ker om, at vi også ger­ne vil til USA og spil­le, og i den for­bin­del­se har han været et rig­tig godt kort, for­di han selv har tur­ne­ret der med sit eget band, The Foreign Resort. Han har noget erfa­ring, og det er vildt fedt for os at kun­ne dra­ge nyt­te af.

Anders: Roskil­de hjæl­per os lige nu med at sæt­te en USA-tour op i slut­nin­gen af sep­tem­ber. Mik­kel har hjul­pet os i for­bin­del­se med book­in­ger. Det er noget af det, Rising har gjort for os. Og så er der alle de her ekstra til­tag. Der står en bod klar efter kon­cer­ten med vores bil­le­de og beskri­ven­de tekst til, hvor folk kan kom­me ned og hil­se på og snak­ke med os. I boden spil­ler vores musik i bag­grun­den, og her kan vi også sæl­ge vores musik.

Vi har også pop-up kon­cer­ter rundt omkring på festi­va­len, nær­mest alle dage. Og vi skal i 4So­und-stu­di­et og ind­spil­le en sang, som ikke er ude end­nu til Ber­ling­s­ke og Wimp.

Det er alt­så en hel mas­se ting, som er opstå­et på bag­grund af Rising.

 

ice cream  pop up

 

MMB: Jeg ved i bl.a. har en såkaldt ”Silent Ses­sion” ons­dag, den 3. juli kl. 13 i P6’s telt. Hvad vil ”silent” sige? Er det en aku­stisk koncert?

Kri­sti­an: Ja, til­nær­mel­ses­vis aku­stisk. Det bli­ver i hvert fald et ned­b­ar­be­ret set. Det er gene­relt for pop-kon­cer­ter­ne, at de bli­ver noget andet end regu­læ­re kon­cer­ter, net­op for­di de er nedbarberede.

 

MMB: Tak for snak­ken og fort­sat god festival!

Anja, Anders og Kri­sti­an: Tak, i lige måde!

 

Hvis du vil bli­ve klo­ge­re på Ice Cream Cat­hed­ral, så kan du læse et tid­li­ge­re inter­view, jeg lave­de med ban­det i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af deres debutal­bum, The Drow­sy King­dom: http://www.musikmigblidt.dk/ice-cream-cathedral-interview-vind-koncertbilletter.html

I løbet af som­me­ren kan Ice Cream Cat­hed­ral ople­ves her:

10. juli: Pum­pe­hu­set (gra­tis)
20. juli: Musik i Lejet, Tisvildeleje.
09. august: New Note Festi­val, Hillerød.
10. august: Musik­da­gen, Copen­ha­gen Cab­le Park, København.
30. august: Wal­ker Festi­val, Middelfart.
14. sep­tem­ber: Lyd­ha­ven Festi­val, Aarhus.
27.–28. sep­tem­ber: New­bees Festi­val, Aarhus.

 

Here Today Ses­sions | Homepage
Ice Cream Cat­hed­ral | Facebook
Ice Cream Cat­hed­ral | Soundcloud
Ice Cream Cat­hed­ral | Tumblr
Ice Cream Cat­hed­ral | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!