Hymns From Nineveh

2 feb 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Bag Hymns From Nine­veh står 23-åri­ge Jonas Haa­hr Peter­sen, der tid­li­ge­re var for­san­ger og sangskri­ver i ban­det Attrap. For­ri­ge jul udgav han Ep’en Uncom­pli­ca­ted Christ­mas­songs, som jeg af uransa­ge­li­ge årsa­ger desvær­re glem­te alt om den­ne jul.

Hel­dig­vis er hans selv­be­tit­le­de album på gaden 21. febru­ar, og det er vir­ke­lig et album, der har slå­et bene­ne væk under mig!

Nav­net Hymns From Nine­veh refe­re­rer til histo­ri­en om byen Nine­veh i Det Gam­le Testa­men­te. Jonas er da også tro­en­de kri­sten, hvil­ket klart kom­mer til udtryk i teksterne.

Alle san­ge­ne på album­met er folk-præ­ge­de pop­me­lo­di­er, der også kun­ne kal­des hym­ner eller ele­gi­er. De rum­mer en inti­mi­tet og skrø­be­lig­hed, som er svært ikke at bli­ve påvir­ket af.

Album­met spæn­der fra ned­b­ar­be­re­de udtryk med Jonas og hans gui­tar til kom­plek­se polyryt­mi­ske arran­ge­men­ter, hvor gui­ta­ren får føl­ge­skab af et væld af instru­men­ter. 20 musi­ke­re gæster album­met, her i blandt Rebe­k­ka­Ma­ria, som bidra­ger med sin vokal på kor­si­den, der i øvrigt gene­relt til­fø­rer en slags salig højstemt­hed til det musi­kal­ske udtryk.

Tænk Sufjan Ste­vens og Bon Iver, så har du en ide om hvor­dan Hymns From Nine­veh lyder.

So Mour­n­ful The Ele­gy, So Com­for­ting The Hymn by Hymns from Nineveh


Hymns From Nine­veh |Bandcamp

Hymns From Nine­veh | Myspace

Hymns From Nine­veh | Homepage

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!