Houses — A Quiet Darkness

19 apr 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Houses

Når jeg lyt­ter til Hou­ses nye album A Qui­et Dark­ness, slår det mig, hvor­for jeg har den­ne blog. Album­met reso­ne­rer så dybt med mit væsen og bevæ­ger mig følel­ses­mæs­sigt i en sådan grad, at jeg fry­der mig over, at jeg har den­ne plat­form, så det for­hå­bent­lig kan nå ud til nogen der­u­de, der ellers aldrig vil­le stø­de på det.

Album­met er meget hel­støbt og rum­mer egent­lig den sam­me gen­nem­gå­en­de grund­fø­lel­se af melan­ko­li og nostal­gi. Over­ord­net for­tæl­les histo­ri­en om et par, der søger efter hin­an­den i et post-atom­krafts-under­gangs­ce­na­rio, der har skilt dem fra hin­an­den. Denne blå grundt­o­ne gen­nem­sy­rer hele albummet. 

Dexter Tort­o­ri­el­lo og Megan Mes­si­na, som Hou­ses består af, dan­ner i vir­ke­lig­he­den par, så måske har deres følel­ser for hin­an­den været et udgang­punkt for inspira­tion i det sce­na­rio, at vores ver­den rent fak­tisk befandt sig i en post-apo­ka­lyp­tisk vir­ke­lig­hed. Album­met er også inspi­re­ret af og til dels skabt i spø­gel­ses­by­er og for­lad­te huse langs den cali­for­ni­ske Hig­hway 10. En stor del af per­kus­sio­nen består af sam­p­le­de lyde fra dis­se men­ne­ske­tom­me huse, f.eks. lyde fra lys­kon­tak­ter, tram­pen på gulv­bræd­der, fejen­de kost og så i øvrigt den ambi­en­te støj, der føl­ger med, når man opta­ger i “vir­ke­li­ge” miljøer.

Man får en for­nem­mel­se mil­jø­ets afsmit­ning på den ende­lig lyd i den­ne tea­ser for albummet:

 

Det­te omhyg­ge­li­ge arbej­de med album­mets små detal­jer har båret frugt. Det lydu­ni­vers par­ret har byg­get op frem­står meget orga­nisk på trods af, at der også er brugt man­ge elek­tro­ni­ske vir­ke­mid­ler. Læg der­til både Dexters og Megans luf­ti­ge, indadsku­en­de voka­ler og kla­gen­de, dram­ti­ske gui­tarklan­ge, og du får et udtryk, der går op i en høje­re enhed og hen­sæt­ter dig i drøm­men­de til­stand af roman­tisk nostalgi.

Her er et par eksemp­ler fra albummet:

 

 

De stær­ke­ste num­re er i kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge: Begin­ningsThe Beauty Sur­ro­unds, The Tired Moon, Car­rion, What We Lost, Ten­der­ly og titelnum­me­ret A Qui­et Darkness.

Men giv hele album­met et lyt via Soundcloud. Med Hou­ses ege­ne ord: “Throw some headp­ho­nes on and may­be just lay down and listen to it in the dark or with someo­ne you love.”

 

Eller via Wimp eller Spotify:

 

Hou­ses debutal­bum All Night fra 2010 kan også varmt anbe­fa­les. Album­met er ind­spil­let i en hyt­te på Hawaii, hvor Dexter og Megan bore­de i en peri­o­de, iso­le­ret fra stor­by­li­vet. Dis­se to chil­le­de per­ler er her­fra og er blandt mine 2010 favo­rit­ter. De har et stær­ke­re elek­tro­nisk præg og en mere som­mer­lig vibe — sik­kert pga. de ekso­ti­ske omgi­vel­ser, der omgav dem under tilblivelsen.

Hou­ses — End­less Spring

Hou­ses — End­less Spring

Hou­ses — Soak It Up

Hou­ses — Soak It Up

 

Bonus: remixet ver­sion af The Beauty Sur­ro­unds begå­et af Easy girl.

 

Hou­ses | Homepage
Hou­ses | Facebook
Hou­ses | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!