Hør Zaars nye hypnotiserende single!

1 nov 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Pho­to: Tina Stephansen
Artwork: Ceci­lie Maria Rasmussen

ZAAR er klar med sin nye sing­le, der star­ter mini­ma­li­stisk på en bag­grund af små kni­tren­de lyde, dybe synt­hs og ryt­mi­ske krums­pring og med mas­ser af plads til Sara Flints vokal der både for­mår at være krystal­klar og rum­me et mør­ke­re og mere for­før­en­de ele­ment. Lang­somt kom­mer der fle­re og fle­re lag på pro­duk­tio­nen, der gør stem­nin­gen grad­vis mere mæt­tet og atmos­fæ­risk på en lidt ilde­vars­len­de måde.

San­gen byg­ger rent melo­disk på repe­ti­tion, hvil­ket vir­ker stærkt dra­gen­de og hyp­no­tisk på mig. Og så elsker jeg, at der er man­ge små detal­jer som lyt­te­ren kan udfor­ske i lyd­bil­le­det! Giv den et lyt her:

Om ZAAR:

ZAAR er et sol­opro­jekt star­tet af Sara Flindt som har sine rød­der i det aar­hu­si­an­ske vækst­lag. Med et stort setup af synt­he­size­re, sequen­ce­re, melo­di­ske trom­mer og effekt­pe­da­ler ska­ber hun med sit band en stor­slå­et og eks­pe­ri­men­te­ren­de lyd der kun­ne sva­re til et stør­re orke­ster. Musik­ken er et kon­trast­fyldt lydu­ni­vers, der både vil pro­vo­ke­re med pul­se­ren­de og orga­ni­ske beats og inten­se synt­h­fla­der, men også rører en med smuk­ke og sår­ba­re øjeblikke.

Du kan se frem til hen­des kom­men­de debut EP Lost My Sen­se Of Humour, der bli­ver udgi­vet i begyn­del­sen af 2019.

Hvis man er I Island d. 8 novem­ber spil­ler ZAAR som del af det offi­ci­el­le pro­gram på det­te års Iceland Airwaves.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!