High Highs

15 feb 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Paul Mcgeiver

High Hig­hs er tre austra­li­e­re, der er bosat i New York. Vi er ovre et miks mel­lem folk, coun­try og ele­tro­ni­ca. Ordet sfæ­risk synes oplagt at sæt­te for­an dis­se gen­re­be­teg­nel­ser. Nu jeg tæn­ker over det, kun­ne man også i kraft af musik­kens døm­men­de karak­ter og rela­ti­ve cat­chin­ess sag­tens kate­go­ri­se­re musik­ken som dreampop.

Yep, gen­re­be­teg­nel­ser er tyde­lig­vis en kon­struk­tion, så måske skul­le jeg sæt­te nog­le ord på vir­ke­mid­ler­ne i ste­det. Bli­de strøg på aku­stisk gui­tar, sub­ti­le synt­hs samt nær­mest tera­pe­u­tisk lin­dren­de højfre­kven­te voka­ler er en cock­tail, der går rent ind hos mig.

Hvis High Hig­hs kan køre den sam­me lækre stil på en frem­ti­dig LP, som er til­fæl­det på den selv­be­tit­le­de EP, så kun­ne det­te band godt gå hen og bli­ve ret store.

Stream EP’en her:

 

Bonus:

High Hig­hs — Live In Dreams (Wild Not­hing Cover) (Right cli­ck to download)

High Hig­hs — Live In Dreams (Wild Not­hing Cover)

 

High Hig­hs | Homepage

High Hig­hs | Bandcamp

High Hig­hs | Facebook

High Hig­hs | iTunes

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!