Henrys Dream 2013 (Vind billetter)

15 jul 2013 by Søren Lund Korsgaard, 18 Comments »

henrys dream

Kast et blik på bil­le­det ovenover (og de øvri­ge bil­le­der i det­te ind­læg). Det lig­ner ikke et typisk bil­le­de, der skal rek­la­me­re for en musik­festi­val, vel? Nope, og det er ikke til­fæl­digt. Hen­rys Dream er en ny dansk musik­festi­val, der er svær at sæt­te i bås, dels for­di den for­e­ner kon­cer­top­le­vel­ser med inter­ak­tiv instal­la­tions­kunst, human-spe­ci­fic per­for­man­ce og ritu­elt total­te­a­ter, og dels for­di den er omrin­get af en mas­se mystik.

Bag festi­va­len står Anne Bas­se, Esben Wei­le Kjær og per­for­man­ce­kunst­ne­ren Made­le­i­ne Kate McGowan. Festi­va­lens tema er inspi­re­ret af Nick Cave san­gen Hen­rys Dream.

Lad os star­te med det mest fun­da­men­tale. Hen­rys Dream fore­går 18–20. juli på en ukendt(!) loka­tion. Del­ta­ger­ne vil først på festi­va­lens før­ste dag fin­de ud af, præ­cist, hvor den fin­der sted — et sted inden­for en radi­us af 1 times kør­sel fra Køben­havn, og man møder enten op til fæl­les bus­af­gang fra Kal­ve­bod Bryg­ge eller fin­der selv vej. Ret spa­cey! Hvor­for det­te hem­me­lig­heds­kræm­me­ri spør­ger du? I føl­ge fol­ke­ne bag for­di festi­va­l­op­le­vel­sen er uaf­hæn­gig af tid og sted.

Hen­rys Dream sig­ter des­u­den efter at være et slags paral­lel sam­fund, hvor linjer­ne mel­lem drøm og vir­ke­lig udvi­skes, et sted hvor du kan gå fra det ene drøm­me­u­ni­vers til det næste.

Jeg cite­rer, fra pressemeddelelsen:

Hen­rys Dream vil bli­ve et stort kunst­værk, der eksi­ste­rer på tværs af de for­skel­li­ge kunst­for­mer, i mødet mel­lem men­ne­skers  ind­tryk og udtryk, og i spæn­dings­fel­tet mel­lem fik­tion og vir­ke­lig­hed (…) Hen­rys Dream er en vision om at ska­be et paral­lel­sam­fund uden hie­rar­ki, hvor græn­ser­ne mel­lem kunst­ner og publi­kum udvi­skes; hvor musi­ker, per­for­mer, lyd­kunst­ner, lyskunst­ner, dan­ser og gæst del­ta­ger på lige fod; hvor den ind­byr­des inter­ak­tion dan­ner ram­me for helt sær­li­ge intimoplevelser.”

Ambi­tio­ner­ne fejl­er ikke noget, kan man vist roligt konkludere.

 

Der er noget sært dra­gen­de ved den mystik (og måske end­da anar­kis­me?), som omkran­ser festi­va­len. Som del­ta­ger får man næsten for­nem­mel­sen af at være en del af en sekt eller hem­me­lig orden. Såle­des er festi­va­len ind­delt i 6 zoner, der i beskri­vel­ser­ne lyder som selv­stæn­di­ge pla­ne­ter eller regu­læ­re “twi­light zones”.

Temp­le Zone, bli­ver dre­vet af kunst­kol­lek­ti­vet Tan­tra Clap. Den­ne zone er festi­va­lens spi­ri­tu­el­le cen­trum, et labo­ra­to­ri­um for non-stop lyd­kunst udført af sha­ma­ner, præstin­der og drøm­me­ty­de­re. Det vil være et sted for medi­ta­tion, og, som festi­va­lens indre stem­me, vil der fle­re gan­ge i døg­net bli­ve afholdt mes­ser. “Fra asken af det gam­le impe­ri­um vi kald­te kapi­ta­lis­me, kastet for fød­der­ne af orak­lets nøg­ne, hvi­de, piske­de kød.”

Dream Distri­ct: I festi­va­lens mest fik­tions­præ­ge­de zone, Dream Distri­ct, vil gæster­ne kun­ne ople­ve inti­me møder med drøm­mes­ce­na­ri­er, som er ind­sam­let op til festi­va­len. Zonen vil bestå af en mas­se rum, hvor gæster­ne vil have en-til-en human-spe­ci­fic per­for­man­ce­op­le­vel­ser, hvor de i en san­se­lig inter­ak­tion med per­for­me­ren og rum­met gen­nem­le­ver andres drøm­me på deres egen krop. Bag enhver dør er en drøm. Efter­si­gen­de er det ikke alle døre, man er klar til at åbne.

Lucid Zone: En til­stand af dybe drøm­me, hvor drøm­me­ren er i en til­stand af selv­hyp­no­se, i stand til at kon­trol­le­re det omkring­væ­ren­de drøm­meland­skab. En drøm af lys, bevæ­gel­se, tab, kor­rup­tion, lyd, skænd­sel og alt der er spektakulært.

Totem Zone: Et cen­trum for kol­lek­ti­ve ritu­a­ler og taler. Mul­ti­di­men­sio­na­le sfæ­rer. Ste­det for sam­ling og annon­ce­ring. Saml ryg­ter her, lyt opmærk­somt, se efter tegn. ”Sha­ma­nen er en over­le­ver. Han har pas­se­ret gen­nem smer­te, død og syg­dom for at kure­re sin stamme”.

Heart Beat: Non-stop rave. Det­te er festi­va­lens hjer­teslag. Vol­de­lig, far­ve­rig, kaotisk.

Grey Zone: For den der fra tid til anden har brug for at våg­ne op…

henrys dream 3

 

Det musi­kal­ske line-up er i fin tråd med den drøm­men­de og mysti­ske stem­ning, som Hen­rys Dream prø­ver at frem­ma­ne og byder på en mas­se alter­na­tiv, halv­p­sy­ke­de­lisk og eks­pe­ri­men­te­ren­de musik, især inden for rock/punk og elek­tro­nisk musik. Gen­nem pænt syre­de video­er har festi­va­len løben­de lea­ket line-uppet. Her ses en af dem:

 

Det ful­de musi­kal­ske line-up ser såle­des ud:

Bro­ke (DK) ╳ B r o k e n (DK) ╳ CTM (DK) ╳ Com­pli­ca­ted Uni­ver­sal Cum (DK) ╳ Dead Ske­le­tons (IS) ╳ The Dreams (FR) ╳ Din­ner (DK) ╳ Dorit Chrys­ler (US/S) ╳ Gold Lip (DK) ╳ Indi­an Jewel­ry (US) ╳ Kim Anh (US) ╳ The KVB (UK) ╳ Less Win (DK) ╳ Mol­ly Nils­son (S) ╳ Niko­las (DK) ╳ Oce­an View (DK) ╳ The Road to Sui­ci­de (DK) ╳ Shiny Darkly (DK) ╳ SPEk­TR (DK) ╳ Tiger Love (UK) ╳ Zom­bel­le (US) ╳ TAMA SUMO (D) ╳ Holo­grams (SWE) ╳ No Ceremony/// (UK) ╳ De Høje Hæle ╳ Own Road ╳ Vek­tor ╳ Syrin­ge ╳ Death Val­ley Sle­e­pers ╳ The Divers ╳ Gay ╳ Lace & Col­lar ╳ Lust for Youth ╳ Moth ╳ Unkwon ╳ Musik for seks elek­tri­ske gui­ta­rer ╳ Holo­gram ╳ Won­der­land ╳ Ecto­p­lasm Girls ╳ Tan­tra Clap ╳ Syg Nok Records ╳ Stran­ge For­ces ╳ Dra­cu­la Lewis ╳ Jen­ny Graf ╳ Ora­c­le O. ╳ Nils Grøn­da­hl ╳ Electric Set (NY) ╳ First Hate ╳

Der­u­d­over ser pro­gram­met såle­des ud for Heart­be­at-sce­nen, der spil­ler tech­no og hou­se døg­net rundt:

Tama Sumo (Ost­gut — DE) ╳ Rød­håd (Dysto­pi­an — DE) ╳ Adam Lund­berg (Geo­grap­hy Records — SE) ╳ Oscar Vil­la­ta (Geo­grap­hy Records — SE) ╳ Andreas OK (Vek­tor) ╳ Patri­ck Ste­en (Vek­tor) ╳ Tor­sten Cor­des (Vek­tor) ╳ Samu­el Andre Mad­sen (NSYDE/Concrete/C.U.P.) ╳Marc og Mik­kel (C.U.P.) ╳ Dee Brown (C.U.P) ╳ Jonas Rot­ne (C.U.P.) ╳ Asmus Odsat (BULK) ╳ Mads Rehl (BULK) ╳ Mor­ten Løwenste­in & Mat­hi­as Samo ╳ Bun­ker­Bau­er ╳ Clu­ster ╳ Jep­pe Wil­lum­sen (Inte­gr) ╳ Søren Kinch (Vek­tor) ╳ Nis Pis (live) ╳ Najaa­raq (Dun­kel Radio) ╳ Bestie Respond (TEAL) ╳ Psi­mo­no (TEAL) ╳ Tine Valen­tin ╳ Kas­per Mar­rot (Live) ╳ Fre­dag i Firenze

Og pro­gram­met for Tem­pels­ce­nen ser såle­des ud: 

Tan­tra Clap ╳ Yaa Lio­ness ╳ Hvad ╳ Syg Nok ╳ Lis­bent ╳ Can­cer ╳ Why Bee ╳ Nydansk Selv­mord ╳ Most High War­ri­ah Sound­sy­stem ╳ Judy Solo­mon ╳ Goo­di­e­pal ╳ Mobb Beep ╳ Jah Bob­by ╳ Han­ni­bal Hil­dorf ╳ Rysten­de Hånd ╳ Mag­ne­tic Eag­le ╳ Marie Eli­ne Han­sen ╳ Kimou­che ╳ Unio Mysti­ca ╳ Manja MC ╳ Mad Kat ╳ Maya Mat­he­ma­ti­cs ╳ Catz

henrys dream 4

 

Par­tout­bilet­ter koster 575 kr. inkl. bus­trans­port ud til festi­val­plad­sen, mens endags­bil­let­ter koster 150 kr for tors­dag og 250 kro­ner for fre­dag eller lørdag.

Musik Mig Blidt til­by­der i sam­ar­bej­de med Vice Maga­zi­ne og Hen­rys Dream 2x2 bil­let­ter til ren eska­pis­me — væk fra dag­lig­da­gens for­ud­si­ge­li­ge trum­me­rum. For at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen skal du blot i en kom­men­tar angi­ve et num­mer, som trans­por­te­rer dig længst væk fra vir­ke­lig­he­den og ind i et drøm­me­u­ni­vers. Husk også at angi­ve dit ful­de navn. Dead­li­ne for del­ta­gel­se er ons­dag, kl. 18!

 

Hen­rys Dream | Facebook

Hen­rys Dream | Home­pa­ge

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

18 Comments

 1. Mikkel Skibye siger:

  Sunn O))) — Aghartha

 2. Daniel Sejr Naderi siger:

  Dri­van — Det Gör Ingenting

 3. Mathias siger:

  Holo­grams — ABC City

 4. Mette Christina Thomsen siger:

  Mazzy Star: Fade into you

 5. Anders Rune Jansen siger:

  echo­es — pink floyd

 6. Allan Cruz siger:

  Easter — Ali­en Babies

 7. Pia Mønsted siger:

  Bauhaus — Bela Lugo­si’s Dead

 8. Eddie Badilla siger:

  Wen­dy Car­los — Tit­le Music from ‘A Clo­ck­work Orange’

 9. Mads siger:

  Prin­ce Rama — “Om Namo Shivaya”

 10. Jacob Hansen siger:

  God­spe­ed You! Bla­ck Emperor — Mladic

  http://youtu.be/RXdF9uhVrI0

 11. Nikolaj Sahlstroem siger:

  The Necks: Fatal

 12. Karina Abramova siger:

  ESPLENDOR GEOMÈTRICO — Com­pu­e­sto De Hierro

 13. rene hot siger:

  In Cur­ti — Disappear

 14. Søren Holm Nielsen siger:

  Mode­rat — Nasty Silence

 15. Simon Nordkild siger:

  The Orb — Per­pe­tu­al Dawn

 16. Thomas Louis Vadont siger:

  Trust: Bul­b­form

 17. Stine siger:

  La peti­te fil­le de la mer — Vangelis

 18. Cecilie siger:

  Jai Paul — BTSTU

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!