Halasan Bazar

16 nov 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Hala­san Bazar er et lo-fi psych-folk band med pop­pe­de under­to­ner, der har base i Køben­havn. Ban­det har to med­lem­mer fra Dan­mark, et fra Nor­ge, et fra Eng­land og et fra Austra­li­en, så man må sige at udgangs­punk­tet er internationalt.

Hala­san Bazar træk­ker tyde­lig­vis på 60’ernes psy­ke­de­li­ske musik med fokus på drøm­men­de, infek­tio­nø­se har­moni­er — ofte med fyl­di­ge korar­ran­ge­men­ter og sol­be­skin­ne­de gui­ta­rer. Det pole­re­de og gen­nem­pro­du­ce­re­de er afløst af en let­te­re skram­let pro­duk­tion, der til­fø­jer en var­me til lyden, jeg godt kan lide. Det er musik, der i mine ører luner. Men det er ikke kun hyg­ge­ligt. Ban­det udfor­sker tema­er som gal­skab, frem­med­gø­rel­se og indre kampe.

Siden 2008 har Hala­san Bazar udgi­vet deres egne brænd­te cd’er, men er nu ble­vet sam­let op af det ame­ri­kan­ske pla­de­sel­skab Moon Glyph, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i at udgi­ve drøm­men­de, psy­ke­de­li­ske toner. Såle­des udgi­ver Moon Glyph Hala­san Bazars før­ste egent­li­ge album, der har fået tit­len How To Be Ever Hap­py. Album­met udkom­mer i fin tråd med ban­dets udtryk på kas­set­tebånd, men kan også fås (og strea­mes) digi­talt, f.eks. via ban­dets Bandcamp (Se link læn­ge­re nede).

Her er et par eksemp­ler fra How To Be Ever Hap­py, men idet hele album­met er fuld af vel­lyd, så husk giv det et spin i sin hel­hed, hvis eksemp­ler­ne fal­der i din smag.

 

Næste fuld­læng­de album er plan­lagt til udgi­vel­se sent 2012/tidlig 2013 via pla­de­sel­ska­bet Crash Sym­bols fra Vir­gi­nia, som i ægte lo-fi-ånd har spe­ci­a­li­se­ret sig i kas­set­tebån­dud­gi­vel­ser. Glæ­der mig til at høre nyt fra drengene.

 

Hala­san Bazar | Homepage

Hala­san Bazar | Facebook

Hala­san Bazar | Soundcloud

Hala­san Bazar | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!