Guldkorn juni 2018

20 jul 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »


Foto: Nicho­lé Velásquez

Som­me­ren er i den grad over os, og jeg har brugt min­dre tid for­dy­bet i ny musik end ellers og i ste­det pri­o­ri­te­ret gode bøger og natur­li­ge uden­dørs (natur)lyde. Der­for inde­hol­der play­li­sten for juni måned fær­re num­re end nor­malt. Til gen­gæld er den nem­me­re at over­skue! Jeg håber, du vil nyde den!

Dan­ske arti­ster inklu­de­rer den­ne gang Lars Eng­gaard, Bon­ne Buit John­ny, Eerie Glue, Rain­bro­t­her, Silque og mono mono (mar­ke­ret med fed i playlisten).

 

Guldkorn juni 2018

1. Max Coo­per — Hope
2. Boerd — Void (Croquet Club Remix)
3. Fre­edom Fry — Classic
4. The Mary Onet­tes — Cola Falls
5. Lars Eng­gaard — Det´ Den Måde
6. Bon­ne Buit John­ny — Wargrave
7. Eerie Glue — The Bene­fits Of Being Mad
8. Rain­bro­t­her — Limbo
9. Silque — Afterg­low
10. Many Voi­ces Spe­ak — I Saw You
11. SYML — The War
12. ViVii — Savant
13. Pho­ria — When Eve­ryt­hing Was Mine
14. GEMS. — Imag­i­ne (Beat­les cover)
15. Pho­ria — RROTOR
16. Monsoon­si­ren — Doggerel
17. Poly­na­tion — Toba (Ori­gi­nal Mix)
18. mono mono — You

 

Guldkorn, der ikke er tilgængelige på Soundcloud

Jeg har nede­nun­der sam­let de guld­korn, som ikke fin­des på soundcloud eller som også har en musik­vi­deo til, du ikke må sny­de dig selv for! Max Coo­pers Hope og Jon Hopkins’ Lumi­nous Beings fortje­ner i den grad også at bli­ve ople­vet sam­men med deres respek­ti­ve visu­el­le side, som beg­ge er ånde­løst smuk­ke og er kos­mi­ske rej­ser på hver deres måde.

 

Max Coo­per — Hope

The first sing­le of the album (One Hund­red Bil­li­on Sparks), Hope, sees Max retain the dua­li­ty for which his work is known for, dis­so­nant har­monies ring across vast, cine­ma­tic soundsca­pes dri­ven forward by sta­tic bass and ske­le­tal percus­sion. The tra­ck was desig­ned aro­und a video col­la­bo­ra­tion with Tho­mas Vanz, char­ting the epic jour­ney of atoms insi­de the brain, as it cre­a­tes our expe­ri­en­ce with its one hund­red bil­li­on spar­king neu­rons” via

 

Jon Hopkins — Lumi­nous Beings

Det kan i øvrigt også anbe­fa­les at lyt­te til Jon Hopkins for­tæl­le om til­bli­vel­sen af num­me­ret og dets inspira­tions­kil­der (psy­ke­de­li­ske stof­fer) Det er van­vit­tigt inter­es­sant og fasci­ne­ren­de at høre ham bry­de num­me­rets del­e­le­men­ter ned bid for bid, og efter­føl­gen­de lyt­ter man til num­me­ret i sin hel­hed med inten­si­ve­re­de ører!

Jon Hopkins takes apart the song “Lumi­nous Beings,” which was inspi­red in part by the medi­ta­ti­ve and the­ra­pe­u­tic effects of psi­lo­cy­bin, the psy­che­de­lic com­po­und found in magic mus­hrooms. Jon tal­ks about his own expe­ri­en­ce with the drug, and how it sha­ped this song. He also details the less magi­cal moments whe­re he hated the music was he making, and had to destroy it as part of the cre­a­ti­ve process.”

 

Om Guldkorns­se­rien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men altid med en for­mod­ning om, at det med stor sand­syn­lig­hed er gået din næse forbi.

Soundcloud­-p­lat­­for­­men er ind­til vide­re valgt som den pri­mæ­re plat­form for dis­se play­li­ster, for­di det tit er ste­det, hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op, før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re — remixes, boot­legs eller cover­ver­sio­ner, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Musik Mig Blidt på Spotify

Husk at du også kan høre og abon­ne­re på Musik Mig Blidts “Best of 2018” på Spo­ti­fy, hvor de fle­ste num­re fra mine guld­korns­play­li­ster fra året figurerer :

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!