Guldkorn februar 2014

7 mar 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

treasure

Der er så sinds­sygt meget fedt musik der­ude, jeg ger­ne vil dele med jer. Aller­helst vil­le jeg ger­ne knyt­te en fortjent kom­men­tar til hver kunst­ner eller tra­ck, men pga. tids­nød, er det desvær­re ikke muligt. Jeg er kun én mand og den gode musik strøm­mer ind endeløst.

Der­for er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsen nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Lige­som det var til­fæl­det for guld­korns­li­sten fra janu­ar, vil jeg frem­hæ­ve de dan­ske guld­korn. Schultz And Fore­ver går i en ny mere psy­ke­de­lisk ret­ning, Tre­e­fight For Sun­light er til­ba­ge med opmun­tren­de solskin­s­mu­sik, My Heart The Bra­ve er klar med en ny flot sing­le — Medi­ta­tion One, og er des­u­den repræ­sen­te­ret end­nu en gang i form af et vir­ke­lig velud­ført Les Gor­don cover af før­stesing­len Keep Me From It. Novem­ber­De­cem­ber går Fle­et Foxes i beden­de med smuk­ke vokal­har­moni­er, mens Kill J’s Bul­let slår fast med syv­tom­mer­søm, at de har et enormt inter­na­tio­nalt poten­ti­a­le (omkvæ­det er jo geni­alt og cat­chy som bare f.…!). Tho­mas Bar­fod er på listen med et læk­kert melan­kolsk, dansa­belt num­mer, og til sidst får du en poe­tisk fors­mag på Vi Sid­der Bare Her’s (Jør­gen Leth, Mika­el Simp­son, Frit­hjof Toks­vig) kom­men­de pla­de Ingen Reg­ning Til Mig.

 

 Tra­ck­li­ste:

01. Tre­e­fight For Sun­light — Come Closer
02. Hig­ha­saki­te — Iran
03. Hig­ha­saki­te  Leaving No Traces
04. Colin Caul­fi­eld (Young Man) — Make Me Feel Somet­hing (Demo)
05. Top Less — Dan­ger Love
06. Tomas Bar­fod — Hap­py (feat. Eddie Chacon)
07. Wors­hy­per — Calm & Haunt
08. Beat The Heart — Gle­be Market
09. Schultz And Fore­ver  — P.O.V.
10. Dnkl — Hunt
11. The Mary Onet­tes — Silen­ce Is A Gun
12. Angel Olsen — Whi­te Fire
13. Pos­se — Shut Up
14. My Heart The Bra­ve — Keep Me From It (Les Gor­don Cover)
15. Farao — Tell A Lie
16. I Bre­ak Hor­ses  — Denial
17. Novo Amor — From Gold
18. Spi­ri­tu­a­lized “Mis­sis­sip­pi Spa­ce Pro­gram” — Always For­get­ting With You (The Brid­ge Song)
19. Simi­an Ghost  — Echo­es Of Songs (For Trish Keenan)
20. S O L O — Dreaming
21. The Family Crest — The World
22. WILD ONES — Paia
23. Mik­ko Joensuu — Land Of Darkness
24. Soak — Blud
25. Ibe­ria — Everyday
26. Your Fri­end — Tame One
27. Mari­ka Hack­man ft. Sivu — Skin
28. Sivu Sivu – I Hold fea­turing Mari­ka Hackman
29. Sam Smith — Money On My Mind
30. My Heart he BrTa­ve  — Medi­ta­tion One
31. C A T H E D R A L S — Harlem
32. Rioux — Maze1
33. Shu­ra — Touch
34. KIll J  — Bullet
35. The Mary Onet­tes — Nai­ve Dream
36. Vi Sid­der Bare Her — Lyt­ter Til Stilheden
37. A Win­ged Victory For The Sul­len — Ato­mos VII

 

Opda­te­ring: Novem­ber­De­cem­ber har gjort mig opmærk­som på, at det var en gam­mel ver­sion af deres sang i oven­stå­en­de play­li­ste, så her er den offi­ci­el­le opda­te­re­de version:

 

Og så bli­ver jeg sim­pelt­hen også nødt til at frem­hæ­ve en bestemt sang fra Sun Kil Moons (Mark Kozelek, Red Hou­se Pain­ters) nyligt udsend­te og meget per­son­li­ge album Benji, der ikke var at fin­de på soundcloud. Mit ynd­lings­sang her­fra er den selv­bi­o­gra­fi­ske og ekstremt røren­de I Wat­ched The Film The Song Remains The Same. Mark Kozelek ita­le­sæt­ter bl.a. den melan­ko­li, der altid har fulgt ham såle­des: “But I discove­red, I can­not sha­ke melan­cho­ly / For 46 years now, I can­not bre­ak the spell / I’ll car­ry it throug­hout my life and pro­bably car­ry it to hell.”

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!