Guldkorn august 2014

4 sep 2014 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

tumblr_mh39tuxc4o1qjbnsxo1_500

Artwork: http://penabranca.tumblr.com/

August måned bød på en mas­se spæn­den­de nye musi­kal­ske opda­gel­ser, bl.a. fra Team Me, Hooray For Earth, Rival Con­so­les, The Acid, Wold Ali­ce, Sea Ole­e­na, Gly­ce­ri­ne Que­ens, Lia Ices, The Caba­na Kids, Sle­ep ∞ Over, Circa Waves, Fre­edom Fry, Twi­ce Young, The/Das, Nick Hakim, Foreign Flower, Erland & The Car­ni­val, School og Vash­ti Bunyan.

Det dan­ske islæt udgø­res i den­ne måned af Schultz & Fore­ver, der for anden gang med sing­len Sil­via træ­der et inter­es­sant psy­ke­de­lisk spor, der snor sig mel­lem Con­nan Mock­a­sin og Mac Demarco.

Tren­te­møl­ler viser atter engang sine for­mi­dab­le remixev­ner ved på dyster vis at remixe sit eget num­mer Come Undo­ne fra sene­ste album Lost. Det er et ful­dendt num­mer, hvor alt bare spar­ker røv — den sprø­de bas, de stram­me beats, den fræk­ke gui­tar, den rum­me­li­ge for­nem­mel­se, den ufat­te­ligt lækre hur­tigt efter­hin­an­den hi-hats og ikke mindst Kazo Maki­no fra Blon­de Red­he­ads sæl­som­me, luf­ti­ge vokal.

The New Spring giver end­nu en for­nem opvis­ning i sin­ger-songwri­ter-gen­ren med san­gen Song for Ana Men­di­e­ta som fors­mag på hans tred­je album.

En anden loven­de dansk kunst­ner i den­ne gen­re er Val­de­mar Have, som nær­mest hyp­no­ti­se­rer med sin dybe, dra­gen­de stem­me. Num­me­ret First er et fan­ta­stisk num­mer, der bare bli­ve bed­re og bed­re ved genlyt.

Sid­ste dan­ske bidrag til den­ne måneds liste er Rum­pi­stol og Indi­ans, der har for­e­net deres kræf­ter i et down­be­at elek­tro­nisk og meget sfæ­risk ori­en­te­ret num­mer. Drif­ting with The Water er lavet til Stel­la Pola­ris’ kom­pi­la­tionud­gi­vel­se “The X, der udkom i star­ten af august.

Trackliste:

1. Team Me — Blind As Night (Radio Edit)
2. Hooray For Earth — Racy
3. Circa Waves — Young Chasers
4. Gly­ce­ri­ne Que­ens — Sle­ep Deprivation
5. Fre­edom Fry — The Wil­der Mile (Ber­m­u­da Star Remix)
6. Twi­ce Young — Uncover
7. The Caba­na Kids — Just Let Me Know
8. Lia Ices — Higher
9. Schultz & Fore­ver — Silvia
10. Foxes in Fiction — Onta­rio Gothic
11. Sle­ep ∞ Over — I Want To Be Alo­ne (Vash­ti Buny­an cover)
12. Lovel­ess — ACME
13. The/Das — My Made Up Spook (Radio­E­dit)
14. Rival Con­so­les — Helios
15. Pho­e­nix — Bank­rupt! (Ges­af­felste­in Remix)
16. Kias­mos — Burnt
17. Tren­te­møl­ler — Come Undo­ne (Tren­te­møl­ler Remix)
18. Doug­las Dare — Caroline
19. The New Spring — Song for Ana Mendieta
20. Rum­pi­stol feat. Indi­ans — Drif­ting With The Water
21. Wolf Ali­ce — Hea­ven­ly Creatures
22. Val­de­mar Have — First
23. Nick Hakim — Lift Me Up
24. Foreign Flower — Tommy
25. Erland & The Car­ni­val — Qui­et Love
26. School — SoLong
27. Vash­ti Buny­an — Holy Smoke
28. Sea Ole­e­na — If I’m

 


Om Gukornsserien

I erken­del­sen af, at jeg ikke kan nå at skri­ve sær­skilt om al den gode nye musik, der løben­de udkom­mer, er Guld­korns­se­rien et til­tag på Musik Mig Blidt, hvor jeg prø­ver at sam­le op på de stær­ke­ste styk­ker musik, jeg har opda­get i den for­gangne måned. Al den musik hvor det vil­le være en skam, hvis det gik din næse for­bi — guld­korn. Meget af det er spl­in­ter­nyt, en del er næsten nyt og noget er lidt ældre, men med en for­mod­ning om, at det med god sand­syn­lig­hed alli­ge­vel ikke er noget, du ken­der (god musik bli­ver som bekendt aldrig for gammelt).

Det fede ved soundcloud­p­lat­for­men er, at det tit er ste­det hvor kunst­nere og pla­de­sel­ska­ber læg­ger musik op før det får en offi­ciel udgi­velse. I andre til­fælde er der tale om num­re, der aldrig får en offi­ciel udgivelse.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Sil­via” med S&F er vir­ke­lig fedt! Og ja, han lyder vir­ke­lig meget som Con­nan Mock­a­si — hvil­ket ikke er dårligt!

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!