Gratis julekompilation fra det danske musikkollektiv Oh!My

21 dec 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

oh my

Oh!My er musik­kol­lek­tiv grund­lagt af de tre bands Vir­gin Sui­ci­de, Cape Cana­ve­ral og Ice Cream Cat­hed­ral, som igen­nem læn­ge­re tid har inter­a­ge­ret som ven­ner i det køben­havn­ske musik­mil­jø. Nye­ste med­lem er Octo­ber Dan­ce. Det ene­ste band jeg ikke har dæk­ket før her på blog­gen er Cape Cana­ve­ral, som bestemt også er et nær­me­re bekend­skab værd.

De fire bands har sam­me æste­ti­ske præ­fe­ren­cer og sam­me høje ambi­tions­ni­veau, og der­for var det natur­ligt slå sig sam­men i et kol­lek­tiv, hvor out­put­tet ved fæl­les ind­sats kun­ne bli­ve stær­ke­re, end hvis ban­de­ne arbej­de­de indi­vi­du­elt. Ide­en med kol­lek­ti­vet udsprin­ger også af et ønske om stå stær­ke­re sam­men i et sta­digt sti­gen­de inter­na­tio­nalt og tem­po­fyldt musik­mil­jø. Det er alt­så et kunst­ne­risk såvel som et for­ret­nings­mæs­sigt sam­ar­bej­de. Lyder som en go idé, hvis du spør­ger mig.

Ice Cream Cat­hed­ral har alle­re­de fået sig et min­dre gen­nem­brud her i 2012 med sup­port­tjan­ser for vel­renom­me­re­de kunst­ne­re som Youth Lagoon, Memoryhou­se, Class Actress og Sle­ep ∞ Over, air­play på P6 Beat samt en vel­lyk­ket kon­cert i for­bin­del­se med CPH:DOX festi­va­len på CV’et. De andre tre bands står, så vidt jeg ved, sta­dig over for et reelt gennembrud.

Det bli­ver der for­hå­bent­lig og for­ven­te­ligt lavet om på i år 2013. Ind­til vide­re har Octo­ber Dan­ce annon­ce­ret en EP til janu­ar og en LP til som­mer, mens  Ice Cream Cat­hed­ral har en fuld­læng­de udgi­vel­se på tape­tet til marts.

I mel­lem­ti­den kan vi glæ­de os over, at Oh!My er i julestem­ning og hel­dig­vis for dig også i gave­hu­mør. De fire kunst­ne­re i kol­lek­ti­vet har hver især ind­pil­let et ori­gi­nalt jule­num­mer og lagt her­lig­he­der­ne op til fri down­lo­ad via kol­lek­ti­vets Bandcamp side. Kom­pi­la­tio­nen har fået den mund­ret­te titel Oh My! It’s X‑mas. 

Alle num­re­ne er pro­du­ce­ret og maste­re­ret af kol­lek­ti­vet selv og vid­ner om de respek­ti­ve kunst­ne­res kre­a­ti­vi­tet. Deres indi­vi­du­el­le lyd er intakt men kry­dret med de nær­mest obliga­to­ri­ske jule­in­gre­di­en­ser bjæl­de­klang og kir­ke­klok­ker. Cape Cana­ve­ral træ­der måske mest uden for deres “nor­ma­le” lyd med til­fø­jel­sen af en røren­de violin.

Vær­s­go at lyt­te og downloade!

Vir­gin Sui­cide | Face­book | Bandcamp | Spo­ti­fy

Octo­ber Dan­ce | Home­pa­ge | Face­book | Soundcloud

Ice Cream Cat­hed­ral | Face­book | Bandcamp | Soundcloud

Cape Cana­ve­ra | Soundcloud | Face­book | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!