Goodbye Lisichka — Shadow Rabbits

5 jun 2015 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »
goodbye lisichka

Dan­ske Good­bye Lisi­chka er aktu­el­le med deres debut-EP Sha­dow Rab­bits, som jeg på det var­me­ste kan anbefale.

Det er ikke til­fæl­digt, at jeg for­ny­lig sat­te spot­light på ban­det, da Kar­ri­e­re­Ka­no­nen for­ny­lig bad mig anbe­fa­le musik fra deres kata­log.

Ep’ens seks san­ge er rela­tivt til­gæn­ge­li­ge i deres lyd, men er sam­ti­digt så spæk­ket med fin­ter, løjer­lig­he­der, vari­a­tio­ner i inten­si­tet og tem­po samt mang­fol­dig­hed i instru­men­te­rin­gen, at det aldrig bli­ver kede­ligt. Tvær­ti­mod er EP’en sær­de­les medri­ven­de, både når det gæl­der de opti­mi­sti­ske og livs­be­kræf­ten­de dele af EP’ens udtryk og de mere melo­disk drøm­men­de og melan­kol­ske san­ge og pas­sa­ger. Gen­re­mæs­sigt er vi ovre i en udga­ve af alter­na­tiv folk og indie-pop, hvor ban­det inkorpo­re­rer alt fra synt­he­sizer-rif­fs, flot­te vokal­har­moni­er og lege­sy­ge elek­tro­ni­ske dip­pe­dup-lyde til hånd­klap, klok­ke­spil og blæ­se­in­stru­men­ter. Det min­der lidt om kol­le­ga­er­ne i Alco­ho­lic Faith Mis­sion her­hjem­me. Sku­er vi udover lan­dets græn­ser, aner jeg også inspira­tion fra fran­ske M83 og ikke mindst Of Monsters and Men, der beg­ge, lige­som Good­bye Lei­cha, mestrer en udpræ­get orke­stral, højstemt og fil­misk til­gang til hen­holds­vis electro­pop og alter­na­tiv folkpop.

Selv­om niveau­et gene­relt er højt, er det sær­ligt From Our Win­dow We Can Hear the Hum­m­ing Tre­es og Tomor­row Was Just a Flo­ck of Sequels, Dear som tager stik­ket helt hjem. Beg­ge num­re byg­ger sublimt en spæn­ding op, som til sidst bli­ver for­løst i en eks­plo­sion af far­ver og lar­ger than life-stemning.

Good­bye Lisi­chka — From Our Win­dow We Can Hear the Hum­m­ing Trees

From Our win­dow… star­ter sinds­sygt char­me­ren­de med uhh uhh kor, glad trom­pet og eng­le­ag­tig indie-vokal. Ca. halvv­jes stop­per num­me­ret op, tager en ordent­lig indån­ding og sig­ter direk­te mod stjer­ner­ne i et brag af en erner­gi­ud­la­ning, hvor det min­der en del om før­nævn­te M83, som også mestrer kun­sten af lave musik til imag­i­næ­re slut­sce­ner i film.

Good­bye Lisi­chka — Tomor­row Was Just a Flo­ck of Sequels, Dear

Tomor­row Was Just a Flo­ck… læg­ger bul­dren­de fra land og trans­for­me­rer sig halvvejs nær­mest til en ny sang med ny melo­di. Takt­fa­ste kla­ver­to­ner byg­ger bro til den nye melo­di og ledsa­ges kort efter af drøm­men­de aku­stisk gui­tar og repe­te­ren­de lyrik. Dis­se tre kom­po­nen­ter kred­ser blidt om hin­an­den, ind­til de bul­dren­de trom­mer ven­der til­ba­ge og stem­mer i sam­men med en min­dre hær af blæ­se­re i et nyt kli­maks af dimensioner!

Good­bye Lisi­chka — Stro­kes Of Luck

 

Sha­dow Rab­bits tje­ner som en for­nem fors­mag på ban­dets debut-Lp’en, der udkom­mer i slut­nin­gen af 2015!
Lyt til hele EP’en via Spotify/WiMP her­un­der eller via anden fore­truk­ken musik­tje­ne­ste her.

Koncert i København

Good­bye Lisi­chka spil­ler næste gang kon­cert den 19. juni på KB18 Kød­bo­der­ne i København.

Face­book-event: https://www.facebook.com/events/795595423888925/


 

Good­bye Lisi­chka er:
Tobi­as Boelt (vokal/guitar)
Ger­da Odgaard (keys/vokal)
Dani­el Bon­de (keys/trompet)
Jonas Gra­ver­holdt (bas)
Rune Loh­se (trom­mer)
Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Egegaard siger:

    Åh, det er god musik. Sær­præ­get — men godt.

    jazzklubegegaarden.dk

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!