Gæsteskribent på Musik Mig Blidt

7 jan 2013 by Stinus, No Comments »

Det er mig en for­nø­jel­se at byde vel­kom­men til en ny gæsteskri­bent her på Musik Mig Blidt, Stinus.

Sti­nus og jeg har nogen­lun­de sam­me musik­præ­fe­ren­cer, der ofte men ikke ude­luk­ken­de er i ret­ning af det melan­kol­ske og drøm­men­de. Der­u­d­over deler vi en pas­sion for at for­mid­le vores fasci­na­tion af musik­ken ved med ord at for­sø­ge at ind­kaps­le musik­ken og dens effekt på os. Der­for tror jeg Sti­nus’ bidrag til blog­gen vil pas­se fint til Musik Mig Blidts uni­vers som du, kære læser, alle­re­de ken­der det.

Som ene mand er det svært at nå at kom­me omkring alt det nye og gam­le musik, der gem­mer sig i kro­ge­ne og fortje­ner at få et stør­re publi­kum. I skri­ven­de stund har jeg eksem­pel­vis omkring 100 klad­der til ind­læg lig­gen­de, så også i den for­bin­del­se er Sti­nus’ hjælp tiltrængt.

Tag godt imod ham! Nu vil jeg give ordet vide­re til Stinus.

————————————————————————————————————————————-

Jeg er ny gæste­blog­ger på Musik Mig Blidt, og jeg hed­der Sti­nus. Jeg er en dreng på 18 år og går på Øre­stad Gym­na­si­um. Min inter­es­se for musik star­te­de til­ba­ge i 4. klas­se, hvor jeg lyt­te­de meget til The Blu­es Bro­t­hers og Rob­bie Wil­li­ams, men siden­hen er der sket meget med min musiks­mag. Depe­che Mode og U2 åbne­de for alvor mine øjne for musik, og jeg begynd­te at gå meget mere ind i musik­kens væsen og så småt at gå til kon­cer­ter. Alt det­te ske­te til­ba­ge i 2009, og min inter­es­se er bare ste­get og ste­get fra det tids­punkt af. Og med en hvis stolt­hed i stem­men, kan jeg sige, at jeg alle­re­de som 18 årig har været til over 200 kon­cer­ter, 3 gan­ge Roskil­de, 2 gan­ge Spot og 1 gang Smuk­fest, og man­ge fle­re musi­kal­ske ople­vel­ser ven­ter mig. Side­lø­ben­de med mit stu­die, skri­ver jeg for musik­hjem­mesi­der­ne Under­to­ner og Diskant og har før skre­vet for Gei­ger, så jeg vil selv sige, at jeg har godt med erfa­ring trods min rela­tivt unge alder.

Min pas­sion for musik er unde­lig stor og bund­løs. Sam­ti­dig er min inter­es­se for det at skri­ve lige­så evig stor, og de to ting kom­bi­ne­rer jeg, når jeg sæt­ter mig ned og ned­fæl­der ord. Jeg til­stræ­ber at skri­ve på en ydmyg facon i øjen­høj­de med læse­ren. Min inten­tion er nem­lig ikke at rak­ke noget ned, men sna­re­re løf­te det op, så alle kan se dets skøn­hed. Selv­føl­ge­lig er der til­fæl­de, hvor jeg som anmel­der på Under­to­ner og Diskant bli­ver nødt til at for­hol­de mig kri­tisk selv­om jeg nødigt vil. Opga­ven her på Musik Mig Blidt bli­ver hel­dig­vis ikke anmel­der­præ­get, men ren lyst- og inter­es­sesty­ret. Der­for vil man fra min side kun­ne læse om noget musik, jeg bræn­der inder­ligt for. Jeg føler en stor for­plig­ti­gel­se til at for­mid­le, og der­for er jeg lige­så meget jeres, som jeg er min egen. Det er jer som læse­re, jeg ger­ne vil i kon­takt med, og jeg håber, jeg kan inspi­re­re jer til at udfor­ske nyt musi­kalsk territorium.

Jeg har stor respekt for Søren, der sty­rer blog­gen, og har gjort det i snart 3 år. Jeg har fulgt hans arbejds­i­ver efter at for­tæl­le om ny musik. Det var der­for jeg kon­tak­te­de ham, og det var sådan at sam­ar­bej­det star­te­de. Musik Mig Blidt er nem­lig ikke bare en blog, men en musi­kalsk oase. Jeg håber bare, at jeg kan hjæl­pe Søren med at udbre­de end­nu mere spæn­den­de musik til jer læse­re og lyttere.

Min musiks­mag er utro­lig bred, og jeg har der­for ikke en musi­kalsk pro­fil eller gen­re, som jeg ved ekstra meget om, men lige­som Søren blø­der mit hjer­te nok mest for melan­ko­li­en. Ter­ræ­net hvor vemo­dig­he­den og glæ­den mødes og blan­des, er lige der, hvor jeg befin­der mig bedst.

Jeg håber, I vil tage godt imod mig.

Man­ge ven­li­ge hil­se­ner Stinus

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!