Fribytterdrømme — Labyrintens Farver + releasekoncert!

8 maj 2015 by Søren Lund Korsgaard, 1 Comment »

fribytterdrømme

Psy­ke­de­lisk rock er langt fra død! Gen­ren, der hav­de sin stor­heds­tid i slut­nin­gen af 60’erne og star­ten af 70’erne med bl.a. Step­pe­u­le­ve­ne her­hjem­me, synes at have fået en lil­le revi­val med de til gen­ren dedi­ke­re­de festi­va­ler Aar­hus Psych Fest og nu også Copen­ha­gen Psych Fest. Et andet eksem­pel er ban­det Spids Nøgen­hat med Loren­zo Wood­ro­se fra (bl.a.) Baby Wood­ro­se, der har fået et rela­tivt godt tag i det bre­de dan­ske publi­kum — sene­st mar­ke­ret af, at ban­det i 2014 vandt en Danish Music Award for Årets live­navn. Psych-sce­nen her­hjem­me er for­bav­sen­de leven­de med gode og spæn­den­de bands som f.eks. De Underjor­di­ske, Tid­li­ge Arm­bånd, De Høje Hæle, Græv­ling, Skam­mens Vogn, The Wands, Dead­pan Inte­fe­ren­ce og Ekko­fa­brik­ken.

Fri­byt­ter­drøm­me har rum­ste­ret de sid­ste 4–5 år i under­grun­den, men med det helt nye og over­be­vi­sen­de debutal­bum Labyrin­tens Far­ver, er de for alvor klar til at ind­ta­ge en frem­træ­den­de plads på den dan­ske psy­ke­de­li­ske rockscene.

Ban­dets lydu­ni­vers er som sendt direk­te fra en svun­den tid med alle de klas­si­ske vir­ke­mid­ler til­hø­ren­de syrero­ck­ens ver­den. Udover sel­ve albumcove­ret giver sang­tit­ler­ne ale­ne et kraf­tigt fin­ger­peg om tema­tik­ker­ne, der er på spil:

1. De Konstruerede
2. Kosmonauten
3. Ørken
4. Himmellegemer
5. Fem Er Det Magi­ske Nummer
6. Kviksand

Alle tit­ler, der nemt kan lede tan­ker­ne hen på fæno­me­ner, der kan påvir­ke san­ser­ne og lege med ens vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se. Ikke over­ra­sken­de svær­mer tek­ster­ne om sam­me eur­fori­ske syre­trip med udråb som “kom og få mine sur­re­a­li­ti­ske bril­ler på!” (Kos­mo­nau­ten), kom med mig ud på tun­nel­syn-safa­ri!” (Ørken) og “jeg har vin­due hvor sol­op­gan­gen går ned / i et rundt og uen­de­ligt smukt van­vid / åh du ved hvor­dan ender / åh du ved hvor livet det bræn­der” (De Konstruerede). 

Album­met er spæk­ket med den slags far­ve­ri­ge og euforisk-poe­ti­ske pas­sa­ger. Rent instru­men­talt føl­ger musik­ken repe­ti­ti­ve melo­di­ske møn­stre i et her­ligt kon­trol­le­ret kaos med mas­ser af effek­ter! Stem­nin­gen veks­ler mel­lem det ste­net til­ba­ge­læ­ne­de og hyp­no­ti­ske og det ener­gisk medrivende.

Find din indre hip­pie frem med svej i buk­sen, tryk play og knald ud til Fri­byt­ter­drøm­me’s poe­tisk san­se­li­ge verden!

Album­met er også til­gæn­ge­ligt via alle andre stør­re strea­m­ingtje­ne­ster samt iTunes.

 

Releasekoncert

Fri­byt­ter­drøm­me skul­le efter­si­gen­de være et for­ry­gen­de live­band, hvil­ket du kan få bevis på lør­dag den 9, maj, hvor de spil­ler relea­se­kon­cert på Sten­ga­de. Sup­port er De Høje Hæle og Loren­zo “Guf” Wood­ro­se fra Baby Woodrose/Spids Nøgen­hat. Face­book-event: https://www.facebook.com/events/825670944154439/

Bor du i Aar­hus eller omegn kan fan­ge ban­det den 29. maj på Stu­den­ter­hus Aar­hus: https://www.facebook.com/events/1422776711354001/

 

Fri­byt­ter­drøm­me er et dansk­spro­get orke­ster med navn efter Tom Kri­sten­sens digtsam­ling “Fri­byt­ter­drøm­me” fra 1920.

Band­med­lem­mer­ne tæl­ler: Lau Inge­mann Vint­her Peder­sen ✥ Gabri­e­le Ama­tul­li ✥ Tor Amdi­sen ✥ Felix Cor­ri­gan Sunes­son ✥ Thu­re Spang Ander­s­son ✥ Tobi­as Agger Johan­nes­sen ✥ Simon Aren­dal Jørgensen

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

One Comment

  1. Musikfreak siger:

    Hvor sjovt at jeg fin­der din blog her to dage efter at jeg fak­tisk var inde og se den­ne grup­pe i Aar­hus den 29.! Jeg nyder at læse den her blog, godt arbejde.

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!