Foxes In Fiction — Alberto EP (gratis download)

13 jan 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Der er gra­tis nyt fra end­nu en Musik Mig Blidt favo­rit, nem­lig Foxes In Fiction ali­as 21-åri­ge War­ren Hil­de­brand, som jeg tid­li­ge­re har skre­vet om.

Han udgav for ca. 3 uger siden EP’en Alber­to bestå­en­de af 7 smuk­ke kom­po­si­tio­ner, han har arbej­det på siden som­mer sid­ste år. Hil­de­brand selv bekri­ver EP’en som en øvel­se i en mere struk­tu­re­ret form for sangskriv­ning, en mere hør­bar vokal og fokus på inkorpo­re­ring af fle­re lyde.

San­ge­ne bærer dog sta­dig Foxes In Fictions tra­de­mark i form af sfæ­risk, drøm­men­de chil­lwa­ve — og Gud­ske­lov for det!

Her får du den melan­kol­ske per­le School Night.

Foxes In Fiction — School Night (Right cli­ck to download)

02 School Night

Det sid­ste num­mer fra Alber­to, OCAD Flu, er det num­mer som pri­mært viser Foxes In Fiction fra en ny side — især ryt­misk set. Mere end halv­de­len af san­gen byg­ger op ved hjælp af pul­se­ren­de percus­sion samp­les, stød­vi­se støn og mes­sen­de vokal­har­moni­er. Lang­somt kom­mer der fle­re og fle­re lag på, og omkring de 3 minut­ter kul­mi­ne­re san­gen på skøn­ne­ste vis.

Foxes In Fiction — OCAD Flu (Right cli­ck to download)

07 OCAD Flu

Kær­tegn dine trom­me­hin­der ved at down­lo­a­de Alber­to her.

Foxes In Fiction | Blog

Foxes In Fiction | Myspace

For EP’ens sang­tek­ster og  info om san­ge­ne besøg Foxes In Fictions hjemmeside. 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!