Forss

4 apr 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Kir­kemu­sik har en sær­lig smuk og høj­ti­de­lig lyd. Tag bare kir­ke­org­let — et gigan­tisk og kom­plekst instru­ment med en unik lyd. Kir­ke­ko­rets stem­mer får til­fø­jet en nær­mest overjor­disk dimen­sion i kir­kens rum, der i sig selv ska­ber en mas­siv rum­for­nem­mel­se, når toner­ne for­plan­ter sig og giver genklang.

Sven­ske Eric Wahl­forss, elek­tro­nisk musi­ker og i øvrigt én af Soundclouds grund­læg­ge­re, har ladet sig inspi­re­re af net­op kir­kemu­sik på Ecc­lesia, som udkom­mer 12. juni. Der er jo et godt styk­ke tid til, så hel­dig­vis kan du alle­re­de nu få en for­nem­mel­se af, hvad der er i ven­te. Umid­del­bart er vi med num­me­ret Voca Nomen Tuum ovre i et uni­vers, der min­der en del om Buri­als mør­ke dub­step, men kir­ke­ko­ret giver udtryk­ket et lidt mere men­ne­ske­ligt ansigt.

Eric Wahl­forss siger selv om musikken:

To me the­re is somet­hing magi­cal about choir music in par­ti­cu­lar. It is untou­chab­le — a hig­her art form that I have never been able to pra­cti­ce myself. It has a very strong emo­tio­nal impa­ct on me in gene­ral. It is the music I regard the highest.”

Ecc­lesia er alle instru­men­ter og lyde opta­get i kir­ken. Til den sfæ­ri­ske og ambi­en­te del af lydsi­den har Eric opta­get stren­gin­stru­men­ter, kor­stem­mer, kir­ke­or­gel og ambi­ent støj fra kir­ke­gæn­ge­re til kir­ke­kon­cer­ter. For at ska­be en slags mosaik af him­melsk støj, blev dis­se ele­men­ter klip­pet op og reaa­ran­ge­ret på ny. Beats og percus­sion er lavet med træstyk­ker, sten og meta­lob­jek­ter — også opta­get i kirken.

Udgi­vel­sen får også et liv på iPad, idet Eric har slå­et sig sam­men med to digi­ta­le kunst­ne­re, Leo Lass fra Wien og CGI artist Mar­cel Scho­bel. Sam­men skal de lave en app til pla­den, der udvi­der dens uni­vers. Bru­ge­ren bli­ver truk­ket ind i en digi­tal ver­den af  ​​skul­p­tu­rer og album cove­rart, der bli­ver til leven­de sce­ner, man kan rej­se rundt i. Rej­sen vil have sub­ti­le effek­ter på musik­ken og vice ver­sa. Lyder ret spacey!

Musik Mig Blidt glæ­der sig til at lyt­te til mere Forss, og til at høre hvor­dan et kir­ke­or­gel lyder sam­men med down­tem­po dubstep!

 

Forss | Homepage

Forss | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!