Forbrændingens unikke koncertformat ruller for tredje gang med Bo Madsen, Josefin Öhrn & Dave Allen

28 nov 2017 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt hyl­der til­tag, som for­sø­ger at for­nye kon­cert­for­ma­tet, og der­for fortje­ner For­bræn­din­gens “Subur­ban Sum­mit” for­ma­tet også omta­le her på bloggen.

Subur­ban Sum­mit” for­sø­ger at bry­de med den for­ud­si­ge­lig­hed, som ofte her­sker til kon­cer­ter. Det er et for­mat, hvor for­skel­li­ge kunst­ne­re flyt­ter ind på spil­le­ste­det med det for­mål at for­e­ne deres kræf­ter og ska­be noget nyt og unikt sam­men – ingen reg­ler, ingen afta­ler – bare et blankt styk­ke papir og et spil­le­sted. Publi­kum ved med andre ord ikke, hvad de får, for arti­ster­ne ved ikke, hvad der opstår. Det ene­ste som lig­ger fast er, at det hele skal udmønte sig i en slags koncert.

Til før­ste omgang “Subur­bi­an Sum­mit” var det de to her­rer Mat­t­hew E. Whi­te og Tei­tur, som fik lov at ska­be noget unikt sam­men. Anden var det Thy Music Col­lecti­ve og ægte­par­ret John Sch­mer­sal og Toko Yas­u­da.

Til den­ne tred­je af slagsen mødes 3 stær­ke arti­ster: Bo Mad­sen, Jose­fin Öhrn & Dave Allen.

De tre arti­ster mødes på For­bræn­din­gen i den­ne sid­ste uge i novem­ber for at kom­po­ne­re, skri­ve og øve. Det hele mun­der ud i en helt unik kon­cert den 2. decem­ber. Bil­let­ter kan købes via For­bræn­din­gens hjem­mesi­de. Med sig på sce­nen har de tre Nils Grön­da­hl (Under Byen, Kel­ler­mensch), Jonas Wet­ter­s­lev (The Entre­pre­n­eurs) og Fredrik Joel­son (The Liberation).

Du kan føl­ge med tre­klø­ve­rets kre­a­ti­ve pro­ces op til kon­cer­ten via For­bræn­din­gens Facebook. 

Her­un­der kan du bli­ve klo­ge­re på hvem Bo Mad­sen, Jose­fin Öhrn & Dave Allen er.

Bo Madsen

Bo Mad­sen er især kendt fra sin tid i det ver­den­skend­te indi­ero­ck-band Mew, men har på det sid­ste foku­se­ret på sin bil­led­kunst, samt på sit nai­vi­sti­ske musik-pro­jekt Tur­bo­lens, hvor Bo, med sit band af børn, efter eget udsagn for­sø­ger at fin­de ind til noget orga­nisk, uper­fekt og levende. 

Hør Bo Mad­sens for­vent­nin­ger til sam­ar­bej­det og den kre­a­ti­ve pro­ces her:

 

Josefin Öhrn

Sven­ske Jose­fin Öhrn giver den sæd­van­lig­vis som den moder­ne psych-rocks dron­ning, når hun optræ­der med sit band The Libe­ra­tion. Med en vokal, som træk­ker refe­ren­cer til san­ge­r­in­der som Hope San­d­oval, kaster Jose­fin sig ud i spa­ce­de, tran­ce­ska­ben­de kom­po­si­tio­ner og har en sær­lig evne til at for­svin­de helt ind i musik­ken. En helt sær­lig live-oplevelse!

 

Dave Allen

Bri­ti­ske Dave Allen er, som ori­gi­nalt med­lem af post-pun­ker­ne Gang Of Four, garant for alt det kan­te­de, stik­ken­de og højtrå­ben­de. Side om side med bands som XTC og Tal­king Heads, hav­de Gang Of Four sin stor­heds­tid fra sidst i 70’erne og godt op i 80’erne. Dave har siden arbej­det for Beats Music (ja, dem med hoved­te­le­fo­ner­ne), Apple Music og North, hvor han ska­ber digi­ta­le stra­te­gi­er for salg af musik, men svin­ger sta­dig et ekstremt tight bas!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!