Eksklusiv Premiere: The Divers — The Beach (video)

14 maj 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

dviers

Det er mig en glæ­de at kun­ne præ­sen­te­re The Divers’ video til num­me­ret The Beach, duo­ens før­ste sing­le fra et kom­men­de debutal­bum, der vil udkom­me på 12″ vinyl sene­re på året.

Video­en er opta­get uden­for Los Ange­les ved Big Sur, hvor San­ta Lucia-bjer­ge­ne dra­ma­tisk rej­ser sig op af Stil­le­ha­vet. For­san­ger Benja­min Kong­sted var for nyligt i Los Ange­les for at opsø­ge sin far, som han aldrig hav­de set eller hørt fra. Opta­gel­ser­ne til video­en bærer der­for præg af en bevæ­get ung mand, der er i midt at udre­de sin for­tid og er ved at fin­de sig selv til ret­te med sin historie.

 

The Beach er sam­ti­dig åbnings­num­me­ret på den frem­ra­gen­de EPMusic Mat­ters, som jeg før har haft oppe at ven­de på blog­gen. Den­gang brug­te jeg orde­ne cool”, “gro­ovy” og “80’er-pop” til at beskri­ve ban­dets lyd. Det sam­me kan man sige om The Beach, men i for­hold til EP’ens øvri­ge num­re er der dog her skru­et lidt ned for cool-fak­to­ren og op for sårbarhedsfaktoren.

Apro­pos kølig­hed er jeg helt vild med den måde The Divers gene­relt for­mår at til­fø­re noget melan­ko­li, der blø­der kølig­he­den op. Hvis cool­ness kan repræ­sen­te­res sym­bolsk af sol­bril­ler, så er de i The Divers vip­pet op i håret eller pla­ce­ret i skjor­te­lom­men frem­for at skær­me øjne­ne, såle­des at det coo­le ikke står i vej­en for et følel­ses­mæs­sigt nærvær.

For­san­ger Benja­min Kong­steds dybe, mør­ke og dvæ­lende vokal rum­mer net­op både cool­ness og melan­ko­li, og har der­med en ind­byg­get fler­ty­dig­hed i sin klang, som jeg fin­der spændende.

Hvis du gik glip af EP’en kan du strea­me den herunder.

 

The Divers | Facebook
The Divers | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!