EF — Ceremonies

3 okt 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

ef-press (1)

Der er to grun­de til, at jeg væl­ger at skri­ve om EF. For det før­ste har de et nyt anbe­fa­lel­ses­vær­digt album ude og for det andet giver de kon­cert på fre­dag på KB18 i Køben­havn (sup­port: The Shaking Sensations).

EF laver post-rock i stil med Sigur Rós, Explo­sions In The Sky, Mogwai, Cult Of Luna med vink til bands som Efter­klang. På det sene­ste og fjer­de stu­di­e­al­bum Cere­mo­nies, der sam­ti­dig mar­ke­rer ban­dets 10 års jubilæum, går ban­det i en mere orke­stral ret­ning end hidtil, og det giver et mere vari­e­ret udtryk end man­ge andre aktø­rer inden for gen­ren mestrer.

I skøn­ne har­moni­er bevæ­ger for­skel­li­ge stren­ge­in­stru­men­ter, blæ­se­in­stru­men­ter, pia­no og end­da synt­he­sizers sig ind og ud af hin­an­den og ska­ber asso­ci­a­tio­ner til både væl­di­ge, majestæti­ske bjerg­land­ska­ber og tyste lys­nin­ger i vil­de sko­ve. Det sart hvi­sken­de, som når man zoo­mer ind på et blad, der løs­ner sig fra sin gren i slo­w­mo­tion til det stor­la­dent bom­ba­sti­ske, som bøl­ger­nes vold­som­me møde med stej­le klip­pe­væg­ge, afveks­ler hin­an­den ube­svæ­ret. Sidst­nævn­te sker pri­mært når EF lyder tun­gest og på græn­sen til metal­gen­ren. Det tip­per dog aldrig over i deci­de­ret metal, men det tun­ge­re udtryk ska­ber til gen­gæld en fin mod­vægt til det fine og ynde­ful­de som også fyl­der meget i EF’s lydbillede.

Det er også værd at næv­ne, at album­met er fuld af gode melo­di­er, og det skin­ner tyde­ligt igen­nem, at ban­det har arbej­det mål­ret­tet på at und­gå det ano­ny­me, som post-rock gen­ren desvær­re i min optik ofte lider af, og som var med­vir­ken­de til at jeg per­son­ligt blev lidt træt af gen­ren for nog­le år siden efter at have dyr­ket den intenst i et par år.

Album­met ånder også ekstra ved at ind­dra­ge vokal, selv­om den i lan­ge pas­sa­ger for­svin­der og lader instru­men­ter­ne tale for sig selv, så man næsten glem­mer, at det rent fak­tisk er men­ne­sker der frem­brin­ger musik­ken og ikke natu­ren selv. Det bevir­ker, at når voka­len ind­træ­der, føles det som om men­ne­sket og natu­ren for­e­nes på ny.

Giv Cere­mo­nies et lyt herunder.

  

Related Posts with Thumbnails

Tags: ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!