Duoen OWMI overbeviser på funky, sjælfuld debutsingle

4 nov 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

OWMI er en ny køben­havnsk duo, hvis debut­sing­le Slip­ping i den grad over­be­vi­ser mig om, at de er et navn, man bør hol­de øje med!

Lyden er svær at sæt­te i gen­rebås, men funky som bare fan­den er det i hvert fald! Som min far vil­le sige; det svinger!

Gui­tar- og bas-rif­fe­ne lyner der­ud­af i tæt sym­fo­ni med et vari­e­ret arse­nal af velvalg­te synt­hly­de, mens ryt­mer­ne træk­ker på inspira­tion fra Øst-Afri­ka og Bra­si­li­en og ska­ber dyna­mik gen­nem en vek­sel­virk­ning mel­lem læk­kert flow, off-beat-ryt­mer og ryt­mi­ske for­skyd­nin­ger. Den fler­stem­mi­ge man­de­vo­kal er sjæl­fuld og læk­ker og taler både til hof­ter­ne og hjertet.

Der­u­d­over drys­ses der små detal­jer ind i lyd­bil­le­det som metal­li­ske kæde­ras­le-lyde, fløjten, en kort impro­vi­se­ret kla­ver­pas­sa­ge samt for­før­en­de fransk kvindevokal-sample.

Balan­cen mel­lem hånd­spil­le­de instru­men­ter og elek­tro­nisk bagtæp­pe er per­fekt. I det hele taget er pro­duk­tio­nen vel­lyk­ket med til­pas sepe­ra­tion mel­lem alle ele­men­ter til at iden­ti­fi­ce­re de man­ge nuan­cer og lag i musik­ken. Det vil du læg­ge mær­ke til, hvis du læner dig frem, kni­ber øjne­ne sam­men og lyt­ter foku­se­ret. Du kan selv­føl­ge­lig også bare læne dig til­ba­ge og nyde hel­he­den. Værsgo!

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!