Digster by Musik Mig Blidt

31 aug 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Musik Mig Blidt har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med Dig­ster, som er en webs­i­de, der udgi­ver play­li­ster til Spo­ti­fy og WiMP i alle muli­ge gen­rer og til alle lejligheder.

Musik Mig Blidts play­li­ste Dig­ster by Musik Mig Blidt er en del af et nyt kon­cept på Dig­ster kal­det Dig­ster by Blog­gers, hvor en ræk­ke tone­an­gi­ven­de musik- og mode­blogs løben­de vil opda­te­re play­li­sten med deres yndlingsnumre.

For Musik Mig Blidts ved­kom­men­de vil jeg selv­føl­ge­lig løben­de opda­te­re play­li­sten med de arti­ster, jeg skri­ver om på blog­gen. Dog vil langt fra alle num­re og arti­ster fra blog­gen figu­re­re på listen, idet en stor del af det musik jeg skri­ver om, sim­pelt hen ikke fin­des på Spo­ti­fy, da det er enten for nyt, for under­grund eller kun fin­des som uof­fi­ci­el­le boot­legs. Der er alt­så sta­dig al mulig grund til at føl­ge med på bloggen!

Listen vil også løben­de bli­ve opda­te­ret med gam­le favo­rit­ter og nye num­re, jeg har forel­sket mig i, men som jeg af en eller anden grund ikke får tid og over­skud til at give nog­le ord med på vej­en på blog­gen. Der er desvær­re alt for meget god musik der­u­de, jeg ikke når at skri­ve om, så play­li­sten er et godt sup­ple­ment til dig, der er lige så sul­ten efter sprit­nye og ældre musi­kal­ske guld­korn som jeg er.

Du kan frem­over fin­de lin­ket til play­li­sten i kolon­nen til høj­re her på siden i form af en knap, der ser såle­des ud:

Digster By Musik Mig Blidt

Husk at subscri­be på play­li­sten, når du har den åben i Spotify!

Hvis du bru­ger WiMP, kan du fin­de et link til WiMP-udga­ven af play­li­sten på Musik Mig Blidts pro­filsi­de på Dig­ster.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!