De Underjordiske

18 mar 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

de underjordiske5

De Underjor­di­ske kal­der de sig. Det lug­ter alle­re­de på nav­net af under­grunds­mu­sik, af mør­ke og af mystik. Og nav­net synes alle­re­de velvalgt, når man kaster et blik på debut­sing­lens titel samt den der­til­hø­ren­de b‑sides titel — Trold og Under Skyg­ger­nes Kniv hed­der de.

At band­nav­net lever op til mine for­u­da­nel­ser bli­ver bekræf­tet, da jeg tryk­ker play. Lyrik­ken beskæf­ti­ger sig med emner som fri­gø­rel­se, kær­lig­hed og spi­ri­tu­a­li­tet, som bli­ver sat ind i en myto­lo­gisk kon­tekst. Ban­det flir­ter hef­tigt med et hedensk uni­vers på dis­se to før­ste san­ge — både på den musi­kal­ske front og den måde, de præ­sen­te­rer sig selv visuelt.

de underjordiske343

Tek­stu­ni­ver­set er sam­ti­digt umi­sken­de­ligt psy­ke­de­lisk i kraft af lyri­ske refe­ren­cer til ånde­lig­hed, hvil­ket fint under­støt­tes af især Trolds tun­ge udtryk, det flot­te bro­de­ren­de twang-gui­tar­spil og de repe­ti­ti­ve dro­ne­sø­gen­de struk­tu­rer. Det vir­ker til­sam­men mildt hyp­no­ti­se­ren­de på lytteren.

De Underjor­di­ske har base i Køben­havn og består af San­ge­ren Peter Kure, der impo­ne­rer mig med en char­me­ren­de gav­fla­p­ag­tig måde at syn­ge på og Bengtsen-brød­re­ne Kri­sti­an og Andreas, men de tre får hjælp af Tho­mas Brandt på trom­mer og Chri­sti­an Vind Skib­dal på bas, der til dag­ligt spil­ler i to andre køben­havn­ske bands — The Woken Tre­es og The Wands.

De Underjor­di­ske — Trold

 

De Underjor­di­ske — Under Skyg­ger­nes Kniv

 

San­ger Peter Kure og Bengtsen-brød­re­ne Kri­sti­an og Andreas udgør fra deres base i Køben­havn ker­nen i ban­det. De får hjælp af Tho­mas Brandt på trom­mer og Chri­sti­an Vind Skib­dal på bas, der til dag­ligt spil­ler i to andre køben­havn­ske bands — The Woken Tre­es og The Wands.

Trold udkom som 10″ vinyl den 3. marts på det køben­havn­ske pla­de­sel­skab Levi­ta­tion Records. Den vars­ler De Underjor­di­skes kom­men­de debut­pla­de, der ven­tes fær­dig sidst i 2014. Sing­len Trold og b‑siden Under Skyg­ger­nes Kniv fin­des også på Spo­ti­fy, WiMP, iTu­nes osv.

Fang ban­det run­det i lan­det på føl­gen­de datoer:

17.04.14 · Kulis­sela­ge­ret, Hor­sens, m/Get Your Gun
18.04.14 · Radar, Aar­hus, m/Get Your Gun
2x.04.14 · Copen­ha­gen Psych Fest, Sten­ga­de, København

Related Posts with Thumbnails

Tags:

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!