Daughter

26 jan 2013 by Stinus, No Comments »

Daughter

Gæste­ind­læg: Sti­nus Kirkeskov

Trio­en Daugh­ter har for mig bety­det rig­tig meget. Ikke kun musi­kalsk, hvor jeg synes de er noget af det ypper­ste indiefolk/folkrock der fin­des, men også per­son­ligt har de præ­get mig. Der­for er det med meget stor glæ­de, at jeg opda­ge­de at de lige nu har udgi­vet sing­len Smo­t­her med B‑siden Run.

Mit før­ste møde med dem var på Roskil­de Festi­va­len 2012 på intims­ce­nen Glo­ria. En sce­ne, der klæd­te dem for­fær­de­ligt godt med sit lave loft, nær­hed til ban­det og flot­te per­for­man­ce­kun­stin­stal­la­tion med lys og pro­jektor. Ste­det var til­pas lil­le til, at man som publi­kum fik lov til at stå tæt og ople­ve melan­ko­li­en bre­de sig. Helt klart en af mine bed­ste kon­cer­ter på det års Roskil­de, og der var ellers man­ge om buddet.

Og siden da er kær­lig­he­den til Ele­na Ton­ra (san­ge­r­in­de og gui­ta­rist), Igor Hae­fe­li (gui­ta­rist) og Remi Agu­il­el­la (trom­mer) bare vok­set og vokset.

Ele­na star­te­de med at være ale­ne om pro­jek­tet, men hur­tigt fik hun fat i ven­ner­ne Igor og Remi, og udgi­vel­sen af deres før­ste EP His Young Heart (april 2011) var en rea­li­tet. En EP der pri­mært var meget for­sagt og fol­ket med san­gen Land­fill som knu­de­punkt.

Hur­tigt fulg­te The Wild Youth (okto­ber 2011) der bød på lidt mere vild­skab og gåse­hud­s­frem­kal­den­de cres­cen­do, hvor nøg­le­num­ret Youth vir­ke­lig viste, hvil­ket poten­ti­a­le Lon­don grup­pen har.

Nu har ban­det så sig­net med det meget aner­kend­te label 4AD (andre mar­kan­te bands i stal­den: The Natio­nal, Bon Iver, Deer­hunter og Gri­mes). Så man kan roligt sige, at de tre ydmy­ge eng­læn­de­re er kom­met i fint sel­skab. Hel­dig­vis er deres musi­kal­ske niveau også i ver­dens­klas­se, og det demon­stre­rer de igen på sing­len Smo­t­her og B siden Run. Udtryk­ket er ikke meget ander­le­des end på de to fore­gå­en­de EP’er, hvil­ket ikke gør noget, for hvor­for ændre på noget, der fun­ge­rer emi­nent i forvejen.

 

Daugh­ters før­ste fuld­læng­de album If You Lea­ve udkom­mer den 30. marts, og jeg glæ­der mig umådeligt!

Som om det ikke var nok, så gæster trio­en også Køben­havn nær­me­re bestemt Lil­le Vega den 10 april. Lige præ­cis den dato vil jeg med sik­ker­hed befin­de mig inde på Lil­le Vegas beskid­te gulv, og end­nu engang nyde melan­ko­li­en bre­de sig blandt de frem­mød­te. Kun­ne jo være at du også kom til mid­nats­mes­sen. Jeg vil hvert fald anbe­fa­le dig det.

 

Daugh­ter | Homepage
Daugh­ter | Facebook
Daugh­ter | Spotify
Daugh­ter | Soundcloud
Daugh­ter | Bandcamp

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!