Danmarkspremiere: Feel Freeze udgiver ny livsbekræftende, alternativ pop-banger!

15 aug 2018 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Feel Fre­eze, som er en duo bestå­en­de af Ray­mon­de Gau­noux og Mat­hi­as Vint­her Lil­holt, læg­ger an til at udgi­ve deres kom­men­de andet album Feat­hers and Scars med den sprit­nye sing­le Let Go!, som jeg i dag har for­nø­jel­sen af at have dansk pre­mi­e­re på!

San­gen er sær­de­les livs­be­kræf­ten­de både i sit lyri­ske ind­hold og spr­ud­len­de omkvæd. Det er en sang, der tåler at bli­ve sat på repe­at, og jeg kan sag­tens fore­stil­le mig, at den vil­le fun­ge­re glim­ren­de på festan­læg­get, såvel som i ørebøf­fer­ne på far­ten. Den måde san­gen fusio­ne­rer kom­merci­el, dansa­bel pop­lyd med noget ude­fi­ner­bart alter­na­tivt er jeg ret pjat­tet med. Måske er det den måde melan­ko­li­en gen­nem­sy­rer styk­ker­ne mel­lem omkvæ­de­ne, det smuk­ke “rul­len­de” kla­ver, eller det smuk­ke, drøm­men­de instru­men­tale mel­lem­styk­ke. I hvert fald synes jeg, at sing­len har en spæn­den­de lyd, og pla­de­sel­ska­bets beskri­vel­se af san­gen som et musi­kalsk møde mel­lem The xx, Röyks­opp, ANOHNI, MJ og The Fla­m­ing Lips er rime­lig spot on.

En del af æren for lydæ­ste­tik­ken til­fal­der Las­se Lyng­bo (Vin­nie Who, Lyd­mor, Whi­te Pony) og Tro­els Dam­gaard-Holm (First Hate, Blaue Blu­me, Bis­se), som har pro­du­ce­ret sing­len, såvel som resten af album­met i sam­ar­bej­de med Feel Freeze.

Lyt selv her:

 

Feel Fre­eze for­tæl­ler om sing­lens lyrik:

”Let Go!” hand­ler om at give slip på det man har aller­mest kær for at få det tifold igen. Nog­le gan­ge skal man sæt­te sine elske­de fri for at de kan få vin­ger – og for at man måske kan mødes igen på den anden side. Let Go! hand­ler om at føle sig lost og ikke ane hvor man er eller hvor man er på vej hen. Den hand­ler om at smi­de kom­pas­set væk, give slip på fore­stil­lin­gen om det per­fek­te og i ste­det erken­de, at selv­om du godt kan arbej­de dig i en bestemt ret­ning, så er det ude af dine hæn­der at afgø­re, hvor du ender. San­gen hand­ler også om at give slip på kas­ser og kate­go­ri­er og bry­de græn­ser ned for hvad man kan være, hvor man kan være og hvor man kan tage hen. At give slip på fore­stil­lin­ger om og for­vent­nin­ger til hvil­ke køn, der hører til hvil­ke krop­pe, hvil­ke seksu­a­li­ter der hører til hvil­ke men­ne­sker, og hvil­ke krop­pe der kan begæ­re hvil­ke kroppe.”

 

Let Go! er anden sing­len fra det kom­men­de album. Før­ste sing­len Brid­ge To Your Heart lover lige så godt for det kom­men­de album med dens mere melan­kol­ske islæt, hvor man også kan høre inspira­tion fra Sigur Rós og Kavin­sky:

 

Feel Fre­eze er sig­net på det sven­ske label Icons Cre­at­ing Evil Art, der udgi­ver Feat­hers & Scars. Feel Fre­eze har tur­ne­ret i Dan­mark, Euro­pa og Asi­en, fået radio-air­play på BBC Radio 2, BBC Radio 6 Music, DR P3, DR P6BEAT, sup­por­tet Tho­mas Dyb­da­hl (N) samt Cym­bals Eat Gui­tars (US) og er lov­prist i medi­er som GAFFA (DK), Poli­ti­ken (DK), The Line of Best Fit (UK), Nor­dic by Natu­re (DE), Circu­it Swe­et (UK) og man­ge flere.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!