Dad Rocks! — Peers (single)

23 mar 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

dad rocks2

Jeg husker tyde­ligt engang for nog­le år siden — det må have været i i 2006 eller sådan noget, da jeg så ban­det Mimas i det den­gang vig­ti­ge spil­le­sted for dansk musiks vækst­lag — Lades Kæl­der (I dag Kb18 i Kød­by­en). Det var den­gang jeg hav­de en fase, hvor jeg var dybt opslugt af postro­ck-gen­ren og hav­de det vil­de­ste crush på Sigur Rós. Mimas måt­te jeg ople­ve, de de hav­de lavet en fin EP fuld af sitren­de postro­ck, der min­de­de om Sigur Rós. Jeg hav­de opda­get og down­lo­a­det Mimas på det heden­gang­ne mymusic.dk.

Især lå num­me­ret Eng­len lå mit hjer­te nært.

Mimas — Englen

 

Efter en glim­ren­de kon­cert på “Lades” hav­de Mimas gra­tis cd’er til alle inter­es­se­re­de. For for­san­ger Snævar Albert­s­son har det til­sy­ne­la­den­de fra star­ten af musik­kar­ri­e­ren været vig­tigt at gøre musik­ken så til­gæn­ge­lig som muligt, både i for­hold til deling og mulig­hed for at remixe. Under nav­net og sol­opro­jek­tet Dad Rocks! udgav Snævar i 2011 album­met Mount Modern under Cre­a­ti­ve Com­mons’ BY-NC-SA licens, som net­op åbner op for fri deling og remixing. Og den 2. april 2014 sker det igen med opfølg­nings­al­bum­met Year Of The Flesh. Før­stesing­len Peers her­fra hand­ler fak­tisk om det at dele musik­ken onli­ne og inde­hol­der en direk­te opfor­dring her­til. San­gen skal sam­ti­dig ses som en ode til alle, der har hjul­pet Dad Rocks! ved at have delt eller lyt­tet til musik­ken eller støt­tet økonomisk.

Dad Rocks! — Peers

 

Den ful­de tekst lyder således:

You found it on a tor­rent file sha­ring site 
Down­lo­a­ded by you 
You sto­red it on a com­pu­ter hard drive

Then a dol­lar was recei­ved becau­se of your acti­vi­ties online 
Your mom asked if you’re using Pira­te Bay 
You answe­red ’Hell no, mom. No way. Not today.’

But that’s OK, ’cau­se the songs we play 
Sound the same anyway 
And all the gold that I’ve been told about 
Is too heavy to hold

You blog­ged about the mes­sa­ge and what it means to you 
You even embed­ded a SoundCloud 
In hope that it helps out with crowds at gigs

You remixed our wings and sam­p­led sounds of birds 
Pro­mo­ting what has been born on 
Web 2.0 plat­forms on the internet

But that’s OK, ’cau­se the songs we play 
Sound the same anyway 
And all the gold that I’ve been told about 
Is too heavy to hold

Can this go wrong, sha­ring a Dad Rocks! song 
With fri­ends put­ting folk songs on 
For peop­le to sing along 
Or will the band soon be gone?

Let’s sett­le on get­ting along 
And help us to car­ry on 
Let’s focus on coun­ting on 
Each other, not turn upon

So sha­re this song with everyone 
It will not be frow­ned upon 
As long as you build upon 
Thin­gs we have undergone

And that’s OK, cau­se the songs we play 
Sound the same anyway 
And all the gold that I’ve been told about 
Is too heavy to hold

 

Det stop­per ikke her. Ind­til den 31. marts kan alle inter­es­se­re­de ind­sen­de sit eget bud på en tekst og melo­di til en instru­men­tal udga­ve af et af Dad Rocks’ nye og end­nu ikke udgi­ve­de num­re. Man skal blot sen­de en e‑mail til: dadrocks1@gmail.com og skri­ve “Jeg kan syn­ge!” i emne­fel­tet, så får man num­me­ret til­sendt. Snævar giver feed­ba­ck til alle, og de ind­send­te bidrag bli­ver en del af en gra­tis digi­tal udgi­vel­se, der bli­ver udgi­vet sam­men med ori­gi­na­lal­bum­met under tit­len ”Year of the Fan”. De tre bed­ste bidrag bli­ver des­u­den kåret.

Om det­te til­tag udta­ler Snævar Albertsson:

Jeg mener at alle men­ne­sker er kre­a­ti­ve. Nu, hvor så man­ge unge men­ne­sker sid­der med tek­no­lo­gi­en ved hæn­der­ne til at kun­ne remixe og beskæf­ti­ge sig kre­a­tivt med alt det mate­ri­a­le der omgi­ver dem, da ønsker vi at kun­ne faci­li­te­re den­ne del­ta­gel­se, uden at nogen gør noget ulovligt.”

Fra Musik Mig Blidt skal der også lyde en opfor­dring til dig der­u­de bag skær­men om at give dig i kast med at ind­spil­le tekst og melo­di og udle­ve din (måske laten­te) kre­a­ti­ve side!

Year Of The Flesh udkom­mer som sagt den 2. april og kan for­ud­be­stil­les via Bandcamp: http://dadrocks.bandcamp.com/ (Det er i øvrigt et frem­ra­gen­de album, kan jeg afsløre!)

Fang Dad Rocks! live på føl­gen­de datoer:

23.03.14 — Köln — Melo­di­ca Festival
23.03.14 – Colog­ne – Weltempfänger
24.03.14 — Ber­lin — Pri­vatclub (Sup­por­ting Spring Offensive)
29.03.14 — Tal­linn — Tal­linn Music Week
02.04.14 — Aar­hus — Stre­et Cof­fee (free acoustic release-show)
03.04.14 — Aar­hus — Radar (Full band release-show)
04.04.14 — Hor­sens — Kulisselageret
05.04.14 — Copen­ha­gen — Studenterhuset
16.05.14 — Ren­nes — Antipo­de (Relea­se-show of my fri­ends in ‘Mer­mon­te’)
12.07.14 — Eng­land — 2000 Tre­es Festival

 

Dad Rocks! | Facebook
Dad Rocks! | Soundcloud
Dad Rocks! | Tumblr
Dad Rocks! | Bandcamp

 

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!