Conner Youngblood

25 dec 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

For ikke så lang tid siden modt­og jeg en sang i min dro­p­box som over­ra­ske­de mig. Den inde­hol­der både en hyg­ge­lig banjo og noget der min­der om dub­step! Say what? Ja, ikke lige­frem to ting der ple­jer at gå hånd i hånd, vel?

Men alli­ge­vel fun­ge­rer num­me­ret Monsters for­bløf­fen­de godt. Ryt­men er nær­mest slæ­ben­de, en wobb­le lig­nen­de bas ska­ber yder­li­ge­re struk­tur og banjo­en smy­ger sig dan­sen­de ind og ud mel­lem noder­nes hove­d­er, hal­se og faner.

Con­ner Young­blood — Monsters (Right cli­ck to download)

Jeg beslut­te­de at lyt­te til, hvad den­ne Con­ner Young­blood fra Dal­las, Texas og stu­de­ren­de på Yale Uni­ver­si­ty ellers hav­de sys­let med. Jeg fandt ud af, at det­te dub­be­de num­mer ind­til vide­re ser ud til at være en engangs­fo­re­stil­ling. Banjo­en duk­ker dog ofte op i Young­bloods musik. Men vi har også at gøre med en kunst­ner, der både ynder at spil­le på andre under­fun­di­ge instru­men­ter som cha­rango, ukule­le og mere almin­de­li­ge som pia­no og guitar.

Men lad os kom­me til vide­re til nog­le fle­re kon­kre­te eksemp­ler på hans musik.

Thund­er­he­ad er et num­mer, der star­ter med hyp­no­tisk ukule­le (tror jeg) fin­ger­spil, og halvvejs skif­ter fuld­stæn­dig karak­ter. Ukule­len stop­per plud­se­lig, Young­blood tager et ånde­d­rag, og reflek­te­ren­de pia­no­spil sæt­ter ind. Og så kom­mer Young­bloods stem­me — ind­følt, ærlig og lige­le­des reflekterende.

Hver gang jeg lyt­ter til det her num­mer, vil­le jeg ønske, at anden del vare­de læn­ge­re tid. Det kal­der på- og fortje­ner at udfol­de sig som et selv­stæn­digt num­mer. Hører du Con­ner Youngblood?

Con­ner Young­blood — The Thund­er­he­ad (Down­lo­ad)

På num­me­ret Girl Hair viser Young­blood, at han også har talent for at strik­ke musik sam­men med man­ge lag i form af især for­skel­lig­ar­te­de stren­ge­in­stru­men­ter  Der til­fø­jet mere rum­klang til voka­len, hvil­ket gør stem­nin­gen mere sfæ­risk — og det kan vi (læs: jeg) godt li’ her i butikken!

Con­ner Young­blood — Girl Hair (Down­lo­ad)

Sid­ste num­mer jeg vil præ­sen­te­rer dig for er Col­or Blind (I Swear), som jeg ikke vil sige så meget om, udover at det også er ret fedt.

Con­ner Young­blood — Col­or Blind (I Swear) (Down­lo­ad)

Con­ner Young­bloods lyd vari­e­rer rime­lig meget fra num­mer til num­mer — også mere end de udvalg­te num­re i det­te ind­læg demon­stre­rer (tjek hans Soundcloud for at høre mere). Han leger med- og blan­der for­skel­li­ge gen­rer og bru­ger stem­men på for­skel­li­ge måder. Det tyder på, at han sta­dig er ved at fin­de sit per­son­li­ge udtryk, og viser sam­ti­digt at hans talent er man­ge­si­digt og kan gå i fle­re retninger.

Gene­relt synes jeg, at tek­ster­ne fun­ge­rer ret godt. Nor­malt læg­ger jeg hver­ken stor vægt på eller er sær­lig opmærk­som på orde­ne i san­ge. Mine ører er mere ind­ret­te­de til at tune sig ind på klan­ge, har­moni­er og stem­nin­ger. Men her blev min opmærk­som­hed alli­ge­vel af en eller anden grund ret­tet mod tek­ster­nes uni­vers. På mig vir­ker de både føl­som­me, melan­kol­ske, og dvæ­len­de detal­je­o­ri­en­te­re­de. Med andre ord: De bevæ­ger mig og vir­ker vedkommende.

Jeg vil ger­ne høre din mening om tek­ster­ne der­u­de? Er du enig?

Con­ner Young­blood | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!