Coma & Kilimanjaro på Beta + vind billetter

2 dec 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: Robert Moses Joyce 

I mor­gen lør­dag den 3. dece­me­ber kan du ople­ve tyske Coma på Beta på Ama­ger i Køben­havn. Fle­re detal­jer om arran­ge­men­tet fin­der du her. Coma laver musik med udgangs­punkt i den elek­tro­ni­ske gen­re, men er ikke ble­ge for at låne fra bl.a. pop, rave, tech­no og rock.

Der er tale om ret ele­gant elek­tro­nisk musik, der ofte er dan­se­ven­ligt, uden at være lal­leg­lad. Det har en nai­vi­tet over sig, mens melan­ko­li­en det meste af tiden bob­ler under overfladen.

Tjek et par eksemp­ler ud herunder:

Fiction by coma­lo­un­ge

Play­gro­und Alt­o­na by coma­lo­un­ge

Aim­ing for dstrctn (with Dil­lon) by coma­lo­un­ge

Coma skul­le være ret fan­ta­sti­ske live. Det er ikke bare lap­top og for­pro­gram­me­ret det hele. Med sig brin­ger duo­en udover den obliga­to­ri­ske bær­ba­re com­pu­ter også gui­tar, synt­he­sizer og mikrofon.

 

Sup­port er dan­ske Kili­manja­ro, der bevæ­ger sig i kryds­fel­tet mel­lem UK Gara­ge, dub­step og tech­no. Hvis du synes, det min­der en smu­le om Sekuoia, som jeg for­ny­ligt blog­ge­de om, er det for­di den ene halv­del af Kili­manja­ro er Patri­ck Ale­xan­der Bech-Mad­sen — man­den bag Sekuoia.

Det Sej­ler i Effek­ter — Muskel­hund (Kili­manja­ro Remix) by Kili­manja­ro

Baj­kal EP by Kili­manja­ro

I sam­ar­bej­de med Beta udlover Musik Mig Blidt 1x2 bil­let­ter til kon­cer­ten. Det ene­ste du skal gøre, er at skri­ve en kom­men­tar til det­te ind­læg, så er du med i lod­træk­nin­gen. Vin­de­ren vil bli­ve kon­tak­tet via mail.

 

Coma | Souncloud

Kili­manja­ro | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!