CHVRCHES

30 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

I løbet af de før­ste 15 sekun­der af CHVRCHESThe Mot­her We Sha­re, vid­ste jeg, at jeg vil­le få melo­di­en på hjer­nen. Efter at have vold­spil­let num­me­ret et par dage kan jeg kon­sta­te­re, at jeg lige­frem nyder at have den på hjer­nen, hvil­ket sker sjældent.

Men lad mig star­te et andet sted. Jeg har et anstrengt for­hold til pop­pe­de radio­hits. Man­ge af dem har i min optik en irri­te­ren­de che­e­sy, skin­ger eller flø­de­bol­le­ag­tig vokal og går bevidst efter lave­ste fæl­lesnæv­ner både i tekst og pro­duk­tion. Snak­ker vi dan­ce-ori­en­te­ret fest­mu­sik ala den man kan høre på The Voi­ce Radio er den omtal­te skin­ger­hed end­nu mere dominerende.

Der bli­ver selv­føl­ge­lig også spil­let en del udmær­ke­de pop­hits, men selv dis­se begyn­der at gå mig på ner­ver­ne på et eller andet tids­punkt, uden jeg helt kan fin­de på andre for­kla­rin­ger, end at de sim­pelt hen bare ikke tåler de man­ge rota­tio­ner, uden at den oprin­de­li­ge magi og til­træk­nings­kraft trans­for­me­res til en mæthedsfornemmelse.

Nu er gen­ren pop jo ret­fær­dig­vis en meget fly­den­de og ude­fi­ner­bar stør­rel­se. Selv bru­ger jeg beteg­nel­sen, hvis der er noget gen­ken­de­ligt og der­med let­til­gæn­ge­ligt ved musik­ken. Men hvis vi karak­te­ri­se­rer pop som den musik, der er mest “pop“ulær, afslø­rer oven­stå­en­de, at pop­gen­ren egent­lig ikke er min kop te.

Jeg er dog over­be­vist om, at min gene­rel­le hold­ning til pop­gen­ren vil­le ændre sig dra­stisk, hvis pop på de kom­merci­el­le radio­sta­tio­ner ofte­re lød mere som skot­ske CHVRCHES (tid­li­ge­re Churches).

Jeg har nem­lig over­or­dent­lig svært ved at fore­stil­le mig, at jeg bli­ver træt af at nyn­ne de to melo­di­er, skot­ter­ne ind­til nu har lagt onli­ne. Men det vil tiden vise.

CHVRCHES bevæ­ger sig inden­for elek­tro-synth pop­pen og deler træk med sven­ske The Kni­fe, Puri­ty Ring, Robyn, M83 og Alp­ha­be­at her­hjem­me. Så hvis du kan lide et eller fle­re af dis­se, er der stor sand­syn­lig­hed for, at du også vil kun­ne lide CHVRCHES.

Ban­dets tre med­lem­mer har før været med­lem­mer af andre bands (bl.a. Aereo­gram­me, The Unwin­ding Hours, Blue Sky Archi­ves, The Twi­light Sad). Det er alt­så ikke uer­far­ne kræf­ter vi har at gøre med, og det lyder da også, som om ban­det kan deres vir­ke­mid­ler til fin­ger­spid­ser­ne. Nok snak — lyt:

 

Hvor The Mot­her We Sha­re er til den bli­de side har Lies har et hår­de­re og mør­ke­re synth-udtryk. Ved 54 sekun­ders mær­ket var jeg solgt.

CHVRCHES | Facebook

CHVRCHES | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!