Cancer — Same Color as Digital Photography (single)

5 maj 2014 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Cancer_-_Same_Color_as_Digital_Photography_(Radio_Edit)_artwork

Can­cer er en duo bestå­en­de af When Saints Go Machine­forsanger og pro­du­cer Niko­laj Manu­el Von­sild og Chorus Grant­forsanger og gui­ta­rist Kri­sti­an Fin­ne Kri­sten­sen. Gen­nem det sid­ste halvan­det års tid har pro­jek­tet været omgæ­ret af en del mystik. Dels er deres kunst­ner­navn en ken­de apar­te, og dels har de to ven­ner og og sangskri­ve­re uden at have udgi­vet noget som helst for­må­et at spar­ke døre ind til tone­an­gi­ven­de musik­festi­va­ler som SPOT, Frost og Trai­ler­park Festi­val. Stil­le og roligt har de føl­ge­ligt opbyg­get en for­vent­nings­fuld hype omkring sig.

Der­for er det ikke uden for­lø­sen­de effekt at duo­ens før­ste sing­le fra mini­al­bum­met Raga­zzi, der udkom­mer den 9. juni på pla­de­sel­ska­bet Tam­bour­hin­o­ce­ros, nu ende­lig er tilgængelig.

Same Col­or as Digi­tal Pho­to­grap­hy byder på en per­fekt sam­men­s­melt­ning af dele af de to musi­ke­res lydæ­ste­ti­ske ken­de­tegn. Den var­me ana­logt klin­gen­de lyd, vi ken­der fra Chrous Grants subli­me andet album Spa­ce er tyde­ligt til ste­de, mens Niko­laj Manu­el Von­silds distink­te, vibre­ren­de fal­set, til­fø­rer en gra­ci­øs, næsten overjor­disk ener­gi. Resul­ta­tet er et drøm­men­de læk­kert nummer.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!