Black Hearted Brother — Stars Are Our Home

9 dec 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Black-Hearted-Brother-Stars-Are-Our-Home-

Bla­ck Hear­ted Bro­t­her er en trio bestå­en­de af erfar­ne her­rer — Neil Halste­ad fra Moja­ve 3 og ikke mindst sho­e­ga­zepi­o­ner­ban­det Slo­w­di­ve, Nick Holt­on fra det psy­ke­de­li­ske coun­try band Coley Park og Holt­on’s Opu­lent Oog og Mark Van Hoen fra See­fe­el.

Hvor­dan lyder det så, når dis­se erfar­ne musi­kal­ske kræf­ter for­e­nes? Det lyder af en læk­ker omgang sprag­let og stø­jen­de spa­ce-rock med psy­ke­de­li­ske og til tider drøm­men­de, sho­e­ga­zen­de ten­den­ser. Synt­he­size­re og effek­tdrev­ne gui­ta­rer spil­ler en stor rol­le igen­nem album­mets 12 skæ­rin­ger. Gene­relt er det album, der spr­ud­ler af ide­er. I fin tråd med det sto­re uni­vers’ gåde­fuld­hed, ved man aldrig helt hvad der ven­ter lige om hjørnet.

Ban­det beskri­ver da også selv debutal­bum­met som udtryk for en rela­tivt ure­di­ge­ret pro­ces, hvor med­lem­mer­ne ikke bekym­re­de sig om at fan­ge en sær­lig lyd eller stil men tvært imod fulg­te en “go with the flow”-mentalitet. Neil Halste­ad indram­mer meget fint album­mets til­bli­vel­se således:

We all make qui­te focu­sed records indi­vi­du­al­ly so (…), it’s our “guilty plea­su­res” album. That seems about right, except with “Stars Are Our Home,” the outco­me is no guilt, all pleasure.”

Det “spa­ce­de” islæt eksi­ste­rer ikke kun i kraft af det lyd­li­ge fin­ger­af­tryk, men også i bre­de­re tema­tisk for­stand. Det refe­re­res til det sto­re ver­dens­rum både i albumtitlen/titelnummeret  Stars Are Our Home, tal­ri­ge ste­der i lyrik­ken såvel som i tit­ler­ne på num­re­ne UFO, Time In The Machine og Look Out Here They Come. 

Du kan høre ban­det intro­du­ce­re sig selv i det­te klip:

 

Har du Spo­ti­fy kan du strea­me album­met her­un­der. Mine favo­rit­ter er This Is How It Feels, Got Your Love, Take Heart og Look Out Here They Come og den him­mel­stræ­ben­de instru­men­tale album­ti­telåb­ner Stars Are Our Home, men som med alle gode albums kan det beta­le sig at nyde album­met i sin hel­hed for at “fat­te det”.

 

Hvis du ikke bru­ger Spo­ti­fy kan du høre tre af num­re­ne her­un­der. This Is How It Feels er i en sing­le edi­tion og kan down­lo­a­des ved at tryk­ke på tryk­ke på “View tra­ck”, når num­me­ret spil­ler. Så åbner en ny fane i Soundcloud, hvor du bare skal fin­de downloadknappen.

 

Du kan også strea­me hele album­met samt læse ban­dets gen­nem­gang af hvert tra­ck via musi­cOMH: http://www.musicomh.com/features/spotlights/track-by-track-black-hearted-brother-stars-home

Hel­dig­vis er det­te nye sam­ar­bej­de mel­lem tre kre­a­ti­ve kræf­ter ikke en engangs­af­fæ­re, hvis man skal tro med­lem­mer­ne selv:

Bla­ck Hear­ted Bro­t­her will grow and matu­re into somet­hing very sop­hi­sti­ca­ted in the com­ing years. A kind of come­dic-spa­ce-rock-dan­ce­hall out­fit to defi­ne a zeit­gei­st for the 22nd cen­tury, if you like.”

 

Bla­ck Hear­ted Bro­t­her |Home­pa­ge
Bla­ck Hear­ted Bro­t­her | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!