Ben Cooper aka Radical Face & Electric President

1 mar 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Ben Coo­per er en talent­fuld og yderst pro­duk­tiv musi­ker, der laver varm og smuk musik med man­ge lag. Det hele bli­ver ind­spil­let i hans hyg­ge­li­ge lil­le skur, der fun­ge­rer som hjemmestudie.

Han har både sit eget sol­opro­jekt Radi­cal Face og ban­det Electric Presi­dent med ven­nen Alex Kane. Beg­ge pro­jek­ter har et meget varmt og hyg­ge­ligt lydu­ni­vers med en dej­lig veks­ling mel­lem det stil­le og det højstem­te, kry­dret med smuk­ke korar­ran­ge­men­ter. Gen­re­mæs­sigt snak­ker vi en kryds­ning mel­lem indie pop, folk og electro­ni­ca med sho­e­ga­ze elementer.

Electric Presi­dents trej­de album The Vio­lent Blue udkom den 23. febru­ar, og her­un­der kan du høre det meget stem­nings­ful­de titelnum­mer. (husk at væl­ge 720p for bed­ste kvalitet)

Her en anden læk­ker­bid­s­ken fra The Vio­lent Blue:

Electric Presi­dent — Safe And Sound

[audio:http://musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/03.-Safe-And-Sound.mp3|titles= Safe And Sound]

Men det­te er bare top­pen af isb­jer­get fra Ben Coo­per i år 2010. Under sol­opro­jek­tet Radi­cal Face udkom­mer han med hele tre albums i 2010! Det før­ste hed­der The Roots og skul­le udkom­me inden længe.

Her­un­der kan du imid­ler­tid høre to af de bed­ste num­re fra Ghosts fra 2007, hvor alle san­ge­ne invol­ve­rer det sam­me tema — huse og spø­gel­ser. Coo­per selv for­kla­rer om albummet:

It was writ­ten with the idea of hou­ses having memo­ri­es, and peop­le leaving ghosts behind whe­ne­ver they move from one pla­ce to the next. An idea that wha­te­ver we do in our homes is col­lected in the walls and might come out and haunt who­e­ver moves in next. So the songs are all short sto­ri­es, tied toget­her with a theme.”

Radi­cal Face — Welco­me Home, Son

Radi­cal Face — Welco­me Home, Son

Radi­cal Face — Wrap­ped in Pia­no Strings
[audio:http://musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Radical-Face-Wrapped-in-Piano-Strings.mp3|titles=Radical Face — Wrap­ped in Pia­no Strings]

 

 

Ben Coo­per og hans musik-ven­ner er i det hele taget nog­le lege­sy­ge typer, der også opstil­ler dog­mer for deres kre­a­ti­vi­tet i et pro­jekt, de kal­der Mot­hers base­ment , hvil­ket har udmun­det i for­skel­li­ge eks­pe­ri­men­ter. Body song er såle­des en kom­po­si­tion, hvor kun krop­pen og stem­men måt­te benyt­tes som instrumenter/lyde. Det er der kom­met et utro­ligt smukt num­mer ud af:

Body Song

[audio:http://musikmigblidt.dk/wp-content/uploads/2010/03/Patients-Body-Song.mp3|titles=Patients — Body Song]

Du kan høre alle Mot­hers base­ment eks­pe­ri­men­ter­ne her

Som du nok kan høre, har vi at gøre med en musi­ker, der slet ikke kan lade vær med at kaste sig ud i alver­dens musi­kal­ske eks­pe­ri­men­ter, og hvis du ikke er mæt end­nu, kan du med for­del tjek­ke alle hans pro­jek­ter ud her.

Electric Presi­dent Mys­pa­ce

Radi­cal Face Mys­pa­ce

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!