Balam Acab spiller i Huset i Magstræde

25 okt 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Jeg ved, jeg er ret sent ude med den­ne anbe­fa­ling, men hvis du bor i Køben­havn eller omegn og alli­ge­vel bare sid­der og tril­ler tom­mel­fingre i aften, kan jeg varmt anbe­fa­le at tage i Huset i Magstræ­de kl. 23 og ople­ve Balam Acab, som i for­bin­del­se med CPH:DOX ind­by­der til en stem­nings­mæt­tet og san­se­bom­bar­de­ren­de kon­cert med visu­als leve­ret af kunst­ne­ren Maiya. Jeg har selv købt bil­let og glæ­der mig van­vit­tig meget!

Kon­cer­ten koster kun 50 kr. og kan købes her.

Jeg skrev om Balam Acabs debut EP See Birds for over et år siden her på blog­gen. Siden kom hans LP Wander/Wonder som med ret­te har fået meget ros fra anmel­de­re. Det er en pla­de, der ram­mer min smag helt per­fekt. At lyt­te til Balab Acab er som at træ­de ind i et tre­di­men­sio­nelt lyd­land­skab, hvor de enkel­te del­e­le­men­ter nær­mest mate­ri­a­li­se­rer sig for­an dig i form af far­ver, for­mer, og kon­kre­te gen­gen­de­li­ge gen­stan­de. Det er for mig ekstrem san­se­lig og smuk oplevelse.

Sum­men af forvræn­ge­de vokal samp­les, natur­ly­de, syn­te­ti­ske beats, sfæ­risk ambi­en­ce, kni­tren­de lydtæp­per af både digi­tal og orga­nisk karak­ter samt klas­si­ske instru­men­ter resul­te­rer i noget af det bed­ste down-tem­po electro­ni­ca, jeg kan kom­me i tan­ke om. Altid med øre for den gode melodi.

Her er et par repræ­sen­ta­ti­ve eksemp­ler på Balam Acabs evner som lyd­ma­ger. Husk at væl­ge den bed­ste lydkvalitet!


Stream hele pla­den Wander/Wonder her­un­der, hvis du har Spo­ti­fy (alter­na­tivt er der et link til Balam Acab på den anden strea­m­ingtje­ne­ste Wimp i bun­den af indlægget):

 

Hvis du ikke bru­ger Spo­ti­fy, kan du evt strea­me hele pla­den sam­let i den­ne youtu­be video:

 

Balam Acab | Facebook

Balam Acab | Spotify

Balam Acab | Wimp

Balam Acab | Soundcloud

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!