Azure Blue – Rule of Thirds

8 jan 2012 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Sven­sker­ne har så ofte vist at de er mestre ud i god pop, og Azu­re Blue, et solo pro­ject fra Tobi­as Isaks­son, er end­nu et eksem­pel på en sven­sker, der ram­mer alle de rig­ti­ge tan­gen­ter.

Nav­net Azu­re Blue er en par­af­ra­se af Den­nis Wil­son’s “Paci­fic Oce­an Blue”. Som nav­net anty­der er vi ude i nog­le toner der, hvis du luk­ker øjne­ne, trans­por­te­rer dig til en hvid strand under var­me him­mel­strøg. San­ge­nes tek­ster er des­u­den roman­ti­ske som ind i hel­ve­de.

Der er ikke rig­tig nog­le høj­de­punk­ter på pla­den — kva­li­te­ten er nem­lig mere eller min­dre høj over hele linj­en.

Men her et par smags­prø­ver:

 

 

Drøm dig væk til et var­me­re sted med den ful­de pla­de:

 

Et rema­ke af Tobi­as selv, som end­nu engang er emi­nent drøm­men­de:

 

Azu­re Blue | Home­pa­ge

Azu­re Blue | Soundcloud

Azu­re Blue | Face­book

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!