As Poems Go

9 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Foto: grassdoe.blogspot.dk/

Det vrim­ler med talent­ful­de musi­ke­re i det dan­ske land. Fak­tisk har jeg svært ved at føl­ge med her på blog­gen i det tem­po de pop­per op. As Poems Go er end­nu et eksem­pel på spi­ren­de talent fra under­grun­den, nær­me­re bestemt Sønderborg.

Ban­det tæl­ler seks med­lem­mer, der har spil­let sam­men siden fol­ke­sko­len. De har nu ikke af den grund spil­let sam­men i evig­he­der, for alder­s­mæs­sigt er de så unge som 20–22 år.

Vir­ke­mid­ler­ne er folk’e­de vokal­har­moni­er, aku­sti­ske ele­men­ter og synt­he­size­re. Det lyder lidt som en mildt eks­pe­ri­men­te­ren­de og mere psy­ke­de­lisk ver­sion af Fle­et Foxes. Tonen er opti­mi­stisk og spil­leg­læ­den skin­ner igen­nem og smit­ter af på lyt­te­ren. Jeg kan lige fore­stil­le mig, hvor dej­ligt det vil­le være at cyk­le til de to num­re her­un­der på en klar og sol­rig forårsdag.

Dis­se to num­re viser potentialet:

 

Jeg synes dog godt, pro­duk­tio­nen kun­ne være mere nær­væ­ren­de. På In The Grass bli­ver voka­len for distan­ce­ret i lyd­bil­le­det efter min smag.

As Poems Go arbej­der i øje­blik­ket på ind­spil­ning af en EP og plan­læg­ning af en som­mer­tour på de dan­ske festi­va­ler og spillesteder.

 

As Poems Go | Soundcloud
As Poems Go | Facebook

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!