Adelyn Rose & Yohunda — All The Slow Songs (Waiting)

2 apr 2011 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

 

Det­te dej­li­ge num­mer blev til i for­bin­del­se med mul­ti­me­die pro­jek­tet Woman Was the Word, som pla­de­sel­ska­bet Absent Fever har været tov­hol­der på. Pro­jek­tet gik ud på sæt­te fokus på talent­ful­de kvin­de­li­ge kunst­ne­re, spe­ci­elt inden­for musik og visu­el kunst.

Det blev en kol­lek­tiv kre­a­tiv pro­ces. Først bad fol­ke­ne bag Absent Fever tre kvin­de­li­ge blog­ge­re om at skri­ve et eller andet — et digt en histo­rie eller noget tred­je. Tek­ster­ne blev sendt til tre kvin­de­li­ge musi­ke­re, der for­tol­ke­de de skrev­ne ord i san­ge, og i sid­ste led blev san­ge­ne så for­tol­ket af en videokunstner.

Af de 3 san­ge forel­ske­de jeg mig i Ade­lyn Rose og Yohund­as smuk­ke musi­kal­ske for­tolk­ning af et digt skre­vet af Nada, der har blog­gen Fri­ends With Both Arm’s.

Her kan du høre san­gen og se video­en med alle de tre san­ge i. Mere infor­ma­tion om pro­jek­tet, tek­ster­ne og de invol­ve­re­de par­ter her.

Ade­lyn Rose & Yohunda — All The Slow Songs (Wai­ting) (Right cli­ck to download)

03 All The Slow Songs (Wai­ting)

Woman Was The Word from Heat­her Dani­els on Vimeo.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!