9Mary

27 mar 2013 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

9Mary 2

9Mary er kunst­ner­nav­net for 18–19-årige Flo Mor­ris­sey, en sin­ger-songwri­ter fra Lon­don, hvis musik vir­ke­lig har gre­bet mig om hjer­tet.  Nav­net “9Mary” har hun taget fra en foto­se­rie af Adi Da Sam­raj, der til­sy­ne­la­den­de er en af hen­des inspirationskilder.

Når man lyt­ter til hen­des rene og mod­ne sangstem­me, slår det en, hvor natur­ligt det lyder. Musik­ken fly­der fra 9Mary så natur­ligt, at man nemt kun­ne fore­stil­le sig, at det også lød sådan aller­før­ste gang, hun sam­le­de en gui­tar op eller sat­te sig ved kla­ve­ret og stem­te i. Jeg vil tro, at det er sådan råt talent lyder. Lidt som en rå udga­ve af Lana Del Ray.

Samt­li­ge san­ge, der er til­gæn­ge­li­ge onli­ne bærer vid­nes­byrd om det­te talent. Her får du det sene­ste ori­gi­na­le num­mer, If You Can’t Love This All Goes Away, der var det før­ste num­mer, jeg hør­te, og som fik håre­ne til at rej­se sig i nak­ken på mig.

 

Video­en til  If You Can’t Love This All Goes Away er instru­e­ret og klip­pet af Flo selv og fil­met af hen­des 13-åri­ge søster Mil­lie Morrissey.

 

Her er et par andre ori­gi­na­le san­ge af 9Mary, der ram­mer sam­me følel­ses­ri­ge nerve:

Den sid­ste, Show Me, er fra 2010, hvor Flo alt­så kun var 15–16 år. Svært at fat­te! Show Me er fra en EP’en Fear No More, som til­sy­ne­la­den­de er taget ned fra net­tet igen. Jeg kan i hvert fald ikke fin­de den. Men det ser ud til, at de sam­me san­ge kan fin­des på en gam­mel Mys­pa­ce pro­fil: http://www.myspace.com/flomorrissey

9Mary er inspi­re­ret af kunst­ne­re som Jeff Buck­ley, Deven­dra Ban­hart, Anto­ny Heg­ar­ty (Anto­ny and the John­sons), Vin­cent Gal­lo, Leo­nard Cohen, CocoR­o­sie og Bil­lie Holi­day. Man kan sag­tens spo­re dis­se sto­re kunste­re i 9Mary’s musik, og hun har da også lavet nog­le vidun­der­li­ge cover­ver­sio­ner af man­ge af dem. Her er et udvalg:

Du kan selv gå på opda­gel­se i fle­re smuk­ke covers på Youtu­be eller Vimeo.

I slut­nin­gen af sid­ste år udgav 9Mary også en vir­ke­lig skøn EP med tit­len 4 songs in French. Jeg for­står ikke fransk, men san­ge­ne er lige nem­me at nyde af den grund. To af san­ge­ne er ori­gi­na­le mens Ça pla­ne pour moi og L’amour est Bleu er cover­ver­sio­ner. Fik jeg nævnt, at EP’en er gratis!?

 

Sam­let set er 9Mary’s mate­ri­a­le gan­ske impo­ne­ren­de og som jeg ser det, lig­ger intet til hin­dring for, at hun kan ero­bre hele ver­den med det nær­vær og den per­son­lig­hed hun kana­li­se­rer over i sine sange.

9Mary | Facebook
9Mary | Soundcloud
9Mary | Bandcamp
9Mary | Tumblr
9Mary | Vimeo
9Mary | Myspace

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!