5 danske must-sees til Copenhagen Jazz Festival 2016

29 jun 2016 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

copenhagen jazz festival 2016
Kunst­pla­kat af Hal­f­dan Pisket (køb her)

Copen­ha­gen Jazz­festi­val der i år kan fejre 37 års fød­sels­dag, fin­der sted fra d.1–10 juli. I den anled­ning er jeg dyk­ket ned i det­te års pro­gram, for at fin­de frem til de nav­ne der fortje­ner et live-lyt på en af de man­ge sce­ner og venu­es der tages i brug i løbet af festi­va­len. Det kæm­pe­mæs­si­ge line-up på årets festi­val resul­te­rer i hvad der føles som et ende­løst pro­gram, der er fyldt med både dan­ske og uden­land­ske nav­ne. Der er der­ved mulig­hed for en til­sva­ren­de ende­løs strøm af musi­kal­ske ind­tryk og oplevelser.

Årets jazz­festi­val pro­gram er ind­delt i 8 kate­go­ri­er, og stræk­ker sig bredt fra kate­go­ri­en “Sound of New Orle­ans” til kate­go­ri­en “Somet­hing else”.

Fle­re jazz-pop­pe­de, indie-jazze­de (om man vil), wor­ld-jazze­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de musi­kal­ske pro­jek­ter sprin­ger frem fra pro­gram­met, hvis blot man er for­be­redt på at lede. Her er fem dan­ske nav­ne som Musik Mig Blidt anbefaler:

 

Kentaur

Ken­taur spil­ler på Arbej­der­mu­se­et d. 5. juli kl. 21:30

Den køben­havn­ske trio Ken­taur træn­ger dybt ind i lyt­te­rens øre­gang med gåde­fuld melan­ko­li og dra­gen­de dyb vokal. Ban­det ønsker at san­ge­ne skal leve deres eget liv, og deres håb er, at den­ne fri­hed giver lyt­te­ren plads til at læg­ge egne stem­nin­ger, for­tolk­nin­ger og ople­vel­ser i dem.

Kom­bi­na­tio­nen af ana­lo­ge og elek­tro­ni­ske instru­men­ter giver musik­ken en for­fri­sken­de diver­si­tet der sam­men med smuk­ke vokal­har­moni­er og et gen­nem­ført uni­vers ska­ber en smuk helhedsoplevelse.

Lyt til: Arms of Infinite

 

CTM

CTM, spil­ler på Arbej­der­mu­se­et d.6 juli kl. 21:30

CTM eller Cæci­lie Tri­er Musik for­fø­rer lyt­te­ren i har­moni­ske og fæn­gen­de kom­po­si­tio­ner, der gen­nem­sy­res af alt­op­slu­gen­de vokal, der uden tøven gui­der lyt­te­ren til for­stå­el­se for følel­se og udtryk i det enkel­te nummer.

CTM’s anden EP Sui­te for a Young Girl sam­men­fat­ter ele­men­ter fra den klas­si­ske musik med mere eks­pe­ri­men­te­ren­de elek­tro­ni­ske toner samt gen­nem­gå­en­de brug af real­lyd. Det musi­kal­ske land­skab som præ­sen­te­res på Sui­te for a Young Girl, sæt­ter musik til den enkel­te lyt­ters helt egne men­tale visu­a­li­se­rin­ger af følel­ser og ord, der svæ­ver oven­på de stor­lad­ne, stær­ke og alli­ge­vel gan­ske for­sig­ti­ge klangflader.

Lyt til: Enscorted/The Road og Le Mer

 

I Think You’re Awesome

I Think You’re Aweso­me spil­ler fre­dag d.1. juli på Huset KBH kl. 21:00

Århu­si­an­ske I Think You’re Aweso­me, efter egen beskri­vel­se et “indi­eja­zz­band”, udfor­sker even­tyr­li­ge og følel­ses­la­de­de musi­kal­ske strøm­nin­ger. I star­ten af 2016 udgav ban­det album Books samt Books live. Før da i 2014 udkom debu­ten med den røren­de titel Løft Mig Op, Så Jeg Kan Nå.

Musik­ken, der kred­ser om en stærkt defi­ne­ret ryt­mik opnå­et ved hjælp af to trom­mesla­ge­re og der­ved to trom­me­sæt, er ude­luk­ken­de instru­men­tal­mu­sik, men lader gui­ta­rer og key­bo­ards over­ta­ge en nær­mest syn­gen­de melo­di­form. Det musi­kal­ske uni­vers er efter­tænk­som, med følel­se af total for­dy­bel­se og opslu­gel­se af nuet, som at gå igen­nem døre til et magisk land, og ikke se sig tilbage.

Jeg glæ­der mig til at ople­ve den kon­cen­tra­tion og for­dy­bel­se som skin­ner ud af musik­ken i leven­de live.

Lyt til No 5 with a bul­lit, Det er alle­re­de som­mer og The Short Ver­sion Sere­ni­ty Prayer:

 

Books opført live i band­med­lem Jens Mik­kels barndomshjem:

Tra­ck­li­ste:
(00:00) Det Er Alle­re­de Sommer
(05:40) Three Day Open Season
(12:25) Eve­ry­o­ne’s A Comedian
(16:56) The Short Ver­sion Sere­ni­ty Prayer
(22:52) Peop­le Who Love Each Other
(28:10) No. 5 With A Bullet
(34:34) Alting Hele Tiden

Både Books og Løft Mig Op, Så Jeg Kan Nå  kan i øvrigt down­lo­a­des gra­tis via ban­dets hjem­mesi­de. Musik­ken kan også erhver­ves på vinyl/cd. Jeg er stor fan af det smuk­ke, far­ve­ri­ge og drøm­men­de artwork af Simon Gorm Eskildsen!

ITYA1cover Books-FrontCover-WEB

 

Girls in Airports

Girls in Air­ports spil­ler på Fre­de­riks­berg Brand­sta­tion d.9. juli kl. 19:00

Lige­som hos I Think Your Aweso­me spil­ler Girls In Air­ports instru­men­tal musik. Ban­dets lyd er meget eklek­tisk og lader sig inspi­re­re af og går på opda­gel­se i gen­rer fra hele ver­den, også den ikke vest­li­ge. Resul­ta­tet er en unik og ofte hyp­no­tisk blan­ding af jazz, folk og og indie, som er meget visu­elt i sit udtryk. Man kan lige­som se musik­kens inspira­tions­kil­der for sig som en indre film af land­ska­ber og mil­jø­er, når man giver sig hen til den.

I 2015 udgav de deres fjer­de album Fab­les efter 5 års sam­men­spil og tur­néer i både ind og udland. Girls in Air­ports beskri­ver hvert num­mer på Fab­les som små indi­vi­du­el­le histo­ri­er, enten som abstrak­te for­tæl­lin­ger eller med refe­ren­cer til ting, grup­pen har ople­vet sam­men på deres rej­ser rundt om i verden.

Album­mets num­re er abstrak­te og til tider ufor­stå­e­li­ge med momen­ter af blø­de og for­før­en­de blæ­se­re, men også for­styr­re­de og oprør­ske trom­me­ryt­mer, der slyn­ger sig i takt med melo­di­ens tona­le humørsvingninger.

Lyt til: Sea Trail

 

Lyt til ban­dets for­nem­me bagkatalog:

 

Den Magnetiske Ørn/The Magneric Eagle

Den Mag­ne­ti­ske Ørn spil­ler på Råhu­set d. 4–9. juli kl. 23:00

Hvis du har smag for spæn­ding, skøn­hed og pul­se­ren­de van­vids-øje­blik­ke er Den Mag­ne­ti­ske Ørn et orke­ster du sent vil glem­me. Som selv­be­skrev­ne revo­lu­tio­næ­re fører Den Mag­ne­ti­ske Ørn lyt­te­ren ind i et uni­vers fyldt med det ufat­te­li­ge, det ærli­ge og det over­ra­sken­de. Den musik der bli­ver frem­ført til grup­pens kon­cer­ter er altid impro­vi­se­ret, spil­let og for­mid­let ud fra en følel­se af nuet, publi­kums  og grup­pe­med­lem­mer­nes ind­byr­des impul­ser der sam­les i et fæl­les musi­kalsk udtryk.

De fire musi­ke­res sam­spil giver udtryk for en stærk musi­kalsk erfa­ring i form af til­lid til hin­an­dens musi­kal­ske vir­ke, og en længsel efter at slip­pe musik­ken fri og være til i det øje­blik der er ble­vet dem givet. Det bli­ver stærkt at være med dem i det øjeblik.

Lyt til: It’s Micha­el by the way

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!