Premiere: Asthmatic Harps nye single er et befriende lyspunkt i en svær og usædvanlig tid

18 mar 2020 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

Midt i al Cor­o­na-virak­ken må vi ikke glem­me de små lys­punk­ter i livet. Ånde­hul­ler, hvor vi kan glem­me pro­ble­mer­ne lidt.

Ast­h­ma­tic Har­ps nye sing­le Bird of Para­di­se er net­op det — et lys­punkt, et ånde­hul. Num­me­ret kal­der på for­års­for­nem­mel­ser, forel­skel­se og blom­ster i en bota­nisk have, og bril­le­rer med en ekstremt smuk, sart, lys vokal og et sim­pelt instru­men­talt arran­ge­ment bestå­en­de af aku­stisk gui­tar, per­kus­sion, synth og kla­ri­net. Få, men stær­ke vir­ke­mid­ler! Omkvæ­det er ele­gant og fæn­gen­de, og når den lyse vokal her tin­drer lysest med små, fine sving­nin­ger, får jeg sim­pelt­hen kul­de­gys­nin­ger på den gode måde!

Pas­sio­ne­re­de Jazz-ken­de­re vil måske bide mær­ke i sang­linj­en “What is this thing called
spring?”, som er en refe­ren­ce til Cole Por­ters berøm­te jazz­stan­dard “What is this thing
cal­led love”. En refe­ren­ce, der dra­ger sam­men­hæng mel­lem hoved­kulds forel­skel­se og
for­å­rets komme.

Bird of Para­di­se er en fors­mag på, hvad vi kan glæ­de os til at høre på Ast­h­ma­tic Harps
næste EP-udgi­vel­se, Thin­gs We Lear­ned To Live With, der efter pla­nen udkom­mer i som­me­ren 2020.

Udgi­vel­sen byder iføl­ge pres­se­med­del­el­sen på “skæv­hed, skøn­hed og var­me med fem auten­ti­ske indie-folk bal­la­der, der spil­ler sig lige ind i hjer­te­ku­len”. Jeg har på for­nem­mel­sen, at den­ne beskri­vel­se kom­mer til at pas­se gan­ske fint!

Hvem er Asthmatic Harp?

Bag kunst­ner­nav­net Ast­h­ma­tic Harp gem­mer sig sangskri­ver og musi­ker Hannah
Freds­gaard-Jones, der efter en årræk­ke i Lon­don, har slå­et sig ned i Glas­gows blom­stren­de musikscene.

Han­nah, født og opvok­set i Dan­mark, for­fulg­te musikdrøm­men og flyt­te­de til
Lon­don, hvor hun udgav sit debutal­bum Lost Astro­naut i 2015. Musik­ken blev til­delt 5 stjer­ner i Gaf­fa i en anmel­del­se, der sam­men­lig­ne­de hen­de med sven­ske Sti­na Nor­den­stam og kald­te udgi­vel­sen “pop­mu­sik, der tager den en tak læn­ge­re ind”. I Lon­don etab­le­re­de hun sig hur­tigt i det kre­a­ti­ve mil­jø omkring byde­len Cam­den og i 2018 blev hun udnævnt som “Resi­dent Artist” på det berøm­te spil­le­sted the Roundhouse.

Ast­h­ma­tic Harp er for nylig ble­vet til­delt den pre­sti­ge­ful­de pris ‘Do It Dif­fe­rent­ly’ fra ‘Help Musi­ci­ans UK’, der skal være med til at støt­te hen­des kom­men­de EP udgi­vel­se Thin­gs We Lear­ned to Live With, som udkom­mer i som­me­ren 2020. Det er Ast­h­ma­tic Harp’s før­ste udspil siden den kon­cep­tu­el­le sing­le-tri­lo­gi med num­re­ne Kil­burn, Moor­ga­te og Seven Sisters, som blev rost i både tysk, dansk og bri­tisk pres­se for deres rige instru­men­te­ring og medri­ven­de vokal (se bl.a. Musik Mig Blidts omta­le her).

Inspi­re­ret af sit enga­ge­ment i for­skel­li­ge kunst­ne­ri­ske arbejds­fæl­leska­ber under sit ophold i Lon­don, har Ast­h­ma­tic Harp nu taget ini­ti­a­tiv til at etab­le­re et nyt og spæn­den­de sangskri­ver­kol­lek­tiv i Glas­gow. Kol­lek­ti­vet, der har fået nav­net “Blue Tongue Col­lecti­ve”, består af syv skot­ske sangskri­ve­re fra vækst­la­get, som pas­sio­ne­re­de gri­ber musikin­du­stri­en an på egne præ­mis­ser og advo­ke­rer for sam­ar­bej­de frem­for konkurrence.

Related Posts with Thumbnails

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!