Om / About

19 feb 2010 by Søren Lund Korsgaard, No Comments »

DSC_1426

For Eng­lish ver­sion scroll down

Musik Mig Blidt er en pas­sio­ne­ret og per­son­lig musik blog base­ret i Køben­havn og dre­vet af Søren Lund Kors­gaard. Blog­gen har eksi­ste­ret siden febru­ar 2010 og er gan­ske enkelt født af min kær­lig­hed til musik og trang til at dele mine musi­kal­ske opda­gel­ser og ople­vel­ser med andre.

Fokus er især på upco­m­ing arti­ster, både fra Dan­mark og udlan­det. På tværs af et væld af gen­rer har blog­gen en for­kær­lig­hed for musik med et drøm­men­de og melan­kolsk udtryk, der kan fin­des under kate­go­ri­en Musik Mig Blidt”.

Blog­gen dyr­ker dog også mere par­ty-ori­en­te­ret, bas­dre­vet musik samt lej­lig­heds­vis alter­na­tiv, hårdt­slå­en­de rock (psy­ke­de­lisk, punk), som vil være at fin­de under kate­go­ri­en “Musik Mig Hårdt”.

Al musik på Musik Mig Blidt har til for­mål at prom­ove­re kunst­ne­ren. Hvis du kan lide toner­ne så støt kunst­ne­ren ved at købe musik­ken eller gå til /hans/hendes/deres koncerter.

Kontakt / send mig musik

Hvis du er et band, artist, pla­de­sel­skab, pro­mo­ter, m.v. og vil sen­de mig musik, kan du gøre det via e‑mail eller Soun­cloud. Hvis du vil være sik­ker på feed­ba­ck kan du kon­tak­te mig via Flu­en­ce.

Jeg mod­ta­ger også ger­ne fysi­ske demo­er/pro­mo-cd’er — og aller­helst viny­ler, der kan sen­des til adres­sen angi­vet læn­ge­re nede.

Annon­cø­rer er også vel­kom­ne til at kon­tak­te mig.

Da jeg mod­ta­ger mel­lem 30–40 mails om dagen, har jeg desvær­re ikke res­sour­cer til at sva­re alle. Mails bli­ver der­for kun besva­ret, hvis jeg fin­der musik­ken sær­lig interessant.

 

Kon­takt:

mail(at)musikmigblidt.dk

Tlf: +45 28932814

Adres­se:

Søren Lund Korsgaard

Mid­gårds­ga­de 9, 4.th

2200 Køben­havn N


About

Musik Mig Blidt (Music Me Soft­ly) is a pas­sio­na­te and per­so­nal music blog based in Copen­ha­gen, Den­mark and run by Søren Lund Kors­gaard. The blog is born pure­ly out of my love for music and desi­re to sha­re my musi­cal discove­ri­es and experiences.

Star­ted in ear­ly 2010 the blog is main­ly focu­sed on upco­m­ing arti­sts from both Den­mark and abro­ad. Across a vari­e­ty of gen­res the blog has a pas­sion for music with a drea­my and melan­cho­lic expres­sion that can be found under the cate­gory “Musik Mig Blidt” (Music Me Softly).

More­over the blog some­ti­mes focu­ses on more par­ty ori­en­ted and bass-dri­ven music and occa­sio­nal­ly alter­na­ti­ve hard rock (psy­cha­de­lic, punk) which can be found under the cate­gory Musik Mig Hårdt (Music Me Hard).

All music on Musik Mig Blidt is inten­ded to pro­mo­te the artist. If you like the music plea­se sup­port the artist by pur­cha­sing the music or by going to his/her/their concerts.

 

Contact / send me music

If you are a band, artist, record label, pro­mo­ter, etc. and want to send me music, you can do so by e‑mail or Soun­cloud. Con­ta­ct me via Flu­en­ce for gua­ran­te­ed feedback.

I also welco­me your phy­si­cal demos / pro­mo CDs — pre­fe­rably vinyls. Find the address below.

Adver­ti­sers are welco­me to con­ta­ct me as well.

Sin­ce I recei­ve 30–40 emails daily day I unfortu­na­te­ly don’t have the resour­ces to respond eve­ry­o­ne. E‑mails will there­fo­re only be answe­red if I find the music par­ti­cu­lar­ly interesting.

 

Con­ta­ct

mail(at)musikmigblidt.dk

Pho­ne: +45 28932814

Address:

Søren Lund Korsgaard

Mid­gårds­ga­de 9, 4.th

2200 Køben­havn N

Den­mark

 

Leave a Reply

Follow Me!

Follow Me! Follow Me! Follow Me! Follow Me!